О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №1755

 

гр.Бургас , 23.07.2018г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

    СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1401 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано по жалба на Й.И.Д. *** против Разпореждане № 4506-40-1014/03.04.2018г. на директора на фонд „ГВРС“ при Национален осигурителен институт, с което е отказано изплащане на гарантирано вземане по повод прекратено трудово правоотношение с работодателя „АПАС 2002“ ЕООД (дружество с открито производство по несъстоятелност, вписано в Търговския регистър на 04.02.2016 год.), ЕИК 131010659, считано от 01.04.2013 год.

Първоначално жалбата е била подадена пред Административен съд - София град, по която е било образувано адм. дело № 4591/2018г. С молба вх. № 15381/28.05.2018г. пълномощникът на жалбоподателя е направил искане за прекратяване на делото и изпращането му за разглеждане от Административен съд Бургас. Позовал се е на нормата на чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР, като е посочил, че жалбата следва да се разглежда от административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

По тази молба съдът се е произнесъл с Определение № 3425/31.05.2018г., с което е прекратил производството по образуваното адм. дело № 4591/2018г. и е изпратил делото за разглеждане по подсъдност от Административен съд Бургас. В мотивите на  съдебния акт също е направено позоваване на нормата на чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР, както  и на чл. 133, ал. 1 от АПК.

По делото пред настоящия съд постъпи възражение от пълномощника на директора на фонд „ГВРС“ (л.16), с което е направено възражение за липса на местна подсъдност за разглеждане на спора пред Административен съд Бургас.

Съдът, след като се запозна с административната преписка, намира, че не е компетентен по правилата на местната подсъдност да разгледа и се произнесе по жалбата, поради следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР, разпореждането по ал. 1 – 3 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая, при определяне на седалището на ТП на НОИ следва да се има предвид разпоредбата на чл. 25 от ЗГВРСНР, според която гарантираните вземания по този закон се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя. От приложените по делото доказателства се установява, че седалището на работодателя „АПАС 2002“ ЕООД е в гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Скобелев“ № 65. По тази причина, заявлението-декларация за отпускане на гарантирано вземане е било подадено пред ТП на НОИ гр. София, а не до ТП на НОИ Бургас.

Това законодателно решение е в синхрон с нормата на чл. 20, ал. 4 от ЗГВРСНР, съгласно който вноските във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, т.е. в съответната структура по седалището на работодателя, където е и цялото осигурително досие. Поради това, под израза „седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт“ по чл. 26, ал. 4 следва да се има предвид ТП на НОИ по седалището на работодателя.

Затова съдът намира, че делото е местно подсъдно за разглеждане от Административен съд София град, където е ТП на НОИ по седалището на работодателя.

В случая не е приложима разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК, съгласно която делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. В Раздел І на Глава ІІ от ЗГВРСНР са регламентирани създаването, структурата и управлението на фонда „ГВРС“. Според тази уредба, фондът не разполага с териториални структури, в т.ч. и в гр. Бургас.

Териториалното поделение на НОИ не е териториална структура на фонда, а напротив, фондът е в структурата на НОИ. Още повече, че в случая е налице подсъдност уредена в специален закон, поради което общите норми на АПК са неприложими.

По аналогичен случай Върховният административен съд вече се е произнесъл с Определение № 9842/18.07.2018г., постановено по адм. дело № 8181/2018г. по описа на съда.  

Предвид изложеното е налице спор за подсъдност между съдилищата, който следва да се разреши от Върховния административен съд, затова и на основание чл. 135, ал. 5 във вр. с ал. 3 от АПК, Административен съд Бургас, ІV състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - София град и Административен съд Бургас, за определяне на съда, компетентен да разгледа жалбата на Й.И.Д. *** против Разпореждане № 4506-40-1014/03.04.2018г. на директора на фонд „ГВРС“ при Национален осигурителен институт.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1401/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                СЪДИЯ: