ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,05.07.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1401 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.18 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Ю., редовно уведомена, се явява адв.И.И., който днес представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на МВР-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.И.: Считам, че следваше произнасяне по жалбата в закрито заседание, но по хода на делото предоставям на съда.

Юрисконсулт В.: Не възразявам да се даде ход на производството.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалба на А.Ю. против Решение с рег.№ 251000-10200 от 02.05.2017г. на Директор на ОДМВР-Бургас, с което е прекратено производство за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец на територията на Република България.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

 

Адв.И.: Имаме и друго дело в Административен съд гр.Бургас, по което обжалваме мълчалив отказ по заявление за продължително пребиваване на чужденец в Република България, а тук обжалваме решението, с което се прекратява производството.

Жалбата беше срещу мълчаливия отказ, тъй като указанията, които даде ОД на МВР пристигнаха при доверителката ми след изтичане на срока за произнасяне. В самата жалба съм посочил, че ако има някакво произнасяне междувременно, ще се оттеглим.

Поискаха допълнителни доказателства от доверителката ми и тя ги представи, но няма как да оттегля жалбата, защото може и да има произнасяне.

Произнасяне по същество на процедурата нямаме. По тази причина по другото дело поисках спиране, но съдията каза, че ще изчакаме и  отложи делото за 12.07.2017г., за да видим какво ще стане тук.

 Ако настоящият съд отмени решението за прекратяване на поризводството, уважи тази жалба и върне на органа за произнасяне по същество и административният орган не се произнесе, тогава? Ако съдът отхвърли жалбата и потвърди това решение за прекратяване на производството, ще жаля и Вашия акт.

Аз искам произнасяне по същество. Поисках спиране по другото дело, което е административно дело № 706/2017г., до приключване на настоящото, тъй като считам, че това производство е преюдициално по отношение на произнасянето по жаления от нас мълчалив отказ по същество.

 

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка, която е приложена с нарочно писмо. Други доказателства няма да соча.

По отношение на искането за предоставяне право на продължително пребиваване:

Непредставянето на някои документи по чл.24, ал.1 от ЗЧРБ и по-точно непредставянето от жалбоподателката на документи - виза по чл.15, ал.1, свидетелство за съдимост и медицинска застраховка, валидни за територията на Република България и уведомяването на лицето да представи тези документи, а такова е безспорно извършено с нарочно съобщение до жалбоподателката, получено лично, води до един единствено възможен резултат и това е разпоредбата на чл.14, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за чужденците в Република България, който гласи „В случай, че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане“. Т.е. непредставяне на тези документи води до прекратяване на производството. В настоящия случай административният орган се произнесъл на база документите, които са представени, а непредставянето на документи е довело единствено до резултат прекратяване.

 Визата по чл.15, ал.1 ЗЧРБ е императивно изискано да бъде представена  наред с останалите документи. По отношение на визата неоснователно се твърди, че тя се представя само в случай, когато тя се изисква. В случаите, когато трябва да се реши дали да се предостави на това лице право на продължително пребиваване, такава се изисква.

 Отделно от това, наличието на друго производство в никакъв случай не освобождава заявителя в настоящото производство да представи документите, които се изискват по закон. Административният орган, който се произнася в настоящия случай няма ангажимент да предполага дали в друго производство жалбоподателката е представила тези документи и дали те са налични.

 Отделно от това,  за първи път в жалбата е наведено твърдение, че са били налице основанията  за предоставяне на право на продължително пребиваване по чл.24 ал.7 ЗЧРБ. Не е без значение обстоятелството, че началникът на службата изрично в съобщение до лицето е поискал да се уточни основанието, на което се иска предоставяне на право на продължително пребиваване. С кой точно от текстовете на чл.24 се изисква това разрешение. Независимо и въпреки подробно дадените указания, жалбоподателката не е уточнила основанието си. 

В жалбата се навеждат твърдения, че са налице основанията на ал.1, но тук следва да се има предвид, че ЗЧРБ урежда редът, по който може да се иска продължително пребиваване. Но в този случай отново се изисква представяне на виза по чл.15, ал.1 и доказване на извънредни обстоятелства с представяне на съответните документи за това, като издаването на виза извън обстоятелствата, които категорично не се установяват в настоящия случай.

 

Не смятам, че общият ефект по чл.30, ал2 от АПК е нарушен. Единствената възможна последица при непредставяне на изискуемите документи е прекратяване на производството, а не отказ. В други случаи,  но настоящият не е такъв, административният орган се произнася с отказ, но в този случай няма как да се случи.

 

Адв.И.: Ситуацията е меко казано „българска администрация“. Не може да се изисква Виза „Д“ в случай, че лицето е влязло легално в страната с редовно издадена виза „С“ и са настъпили основания за получаване на право да пребивава в тази държава, в случая - раждане на дете български гражданин и на български гражданин. Има обстоятелства, като наличието на военни действия в Донецка област и когато за първи път са казали, че трябва жалбоподателката да си вземе виза по чл.15, тези млади хора по на 20 години, са отишли до Дунав мост с малкото си бебе и полицията им казва „Накъде сте тръгнали? Вие сте със статут на бежанец. Ако излезете от тази държава, няма повече да се върнете.“ Това е всичко, което им е обяснено.

Това, което съм обяснил ясно и подробно е наличие на извънреден случай. Има подобен случай в съдебната практика, където става въпрос за грижа за болно дете, отново при липса на виза „Д“. Тук става въпрос за бебе,  което няма и годинка.

Ако липсата на документ е основание да не се произнася органа, а просто да прекрати производството, това означава, че нито едно лице няма шанс да получи отказ от административния орган, ерго, този отказ да бъде контролиран от съда. Ако се издаде отказ, той може да бъде съдебно контролиран.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка.

 

Адв.И.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт В.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Моля да уважите искането ни.  Бланката за заявление, която са подготвили в МВР представлява два реда и там може да подчертаеш две неща.

Не претендирам разноски. Ще представя писмена защита.

 

 

 

 

 

Юрисконсулт В.: Моля да оставите жалбата без уважение и да ни дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: