ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 28.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и осми юни                          две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1400 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Д.Д.М., редовно призован, не се явява, за него адвокат К., с пълномощно по делото на л.3.

 

ОТВЕТНИКЪТ  ОД на МВР-Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по  искова молба на Д.Д.М., с която се претендира обезщетение на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в размер на 300лв. за нанесени имуществени вреди от ОД на МВР Бургас, за заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД№1421/2016г. на Районен съд Бургас за отмяна на издаденото наказателно постановление №15-0769-005026/11.02.2016г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.11.2016г., както и направените разноски- държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

ИЗПРАТЕНО е по делото НАХД№1421/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото няма постъпил отговор от ответника по исковата молба.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба изцяло.  Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Нямам доказателствени искания. Няма да представям други доказателства. Да се приеме представеното НАХд. Представям списък по чл.80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо председател, оспорвам исковата молба. Да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима, доколкото отговаря на всички изисквания на чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ.  Да бъдат приети приложените  по делото писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с исковата молба заверено копие на решение по НАХД№ 1421/2016г. на Районен съд Бургас, договор за правна защита и заявление до ОД на МВР Бургас  от 20.04.2017г.

ПРИЕМА по делото НАХД№1421/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

 

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите  исковата молба на моя доверител. Безспорно от представените по делото доказателства се установява, че  от името на доверителя ми е направено възможното да бъде избегнато настоящото производство, като е предложено на директора на ОДМВР- Бургас, съобразно постановеното тълкувателно решение №1 от 15.03.2017 г. на Общо събрание на съдиите при Върховен административен съд, да бъде възстановена  заплатената от ищеца сума като разноски срещу воденото от него  административнонаказателно производство приключило с отмяна на Наказателното постановление. Що се отнася по вменената доказателствена тежест, по делото е представено копие от договор за правна защита и наличен същия в оригинал в приобщеното като доказателство по настоящото дело, НАХД на Районен съд-Бургас. По тези съображения считам, че исковата молба е основателна, обоснована и доказана, поради което моля да уважите ищцовата претенция и ни присъдите в настоящото производство разноски,  а именно държавна такса и адвокатско възнаграждение, съобразно представените договор  за правна защита и списък по чл.80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо съдия, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба като недоказана по основание и размер. На първо място съображенията ми за основанието, е че видно от приложеното към настоящото производство НОХД, към което не е приложено решението на втората инстанция, тъй като делото не е изискано, е видно, че наказателното постановление е отменено частично, т.е. в едната част е потвърдено, а в другата част е отменено,  а претендираното адвокатско възнаграждение  за процесуално представителство  по НАХд и разделение относно това каква част следва да се отнесе към частта в Наказателното постановление влязло в сила и каква е тя за отменената част на Наказателното постановление, не може да бъде направена. Размерът, видно от приложеното заверено копие за правна защита и съдействие, намиращо се в оригинал по приложеното НАХД, за платена сума при сключването на договора за правна защита и съдействие  е в размер на 100 лева, а в добавената в последствие бележка  е записано  довнесени 200лева, очевидно с друга дата  и очевидно, че е  направено след като договорът е сключен и представен по делото. Предвид това дописване в никакъв ,случая не може да бъде прието като доказателство за доплащане. Доколкото договорът за правна защита и съдействие може да се приеме за редовен, то може да се приеме  заплащане за сумата от 100 лева, като за остатъкът няма доказателства за плащан, а това е  една от кумулативните предпоставки по чл.1 от ЗОДОВ за размера на вредата и заплащане. Предвид изложеното считам искът за неоснователен и недоказан и моля да го отхвърлите изцяло. Моля да ми  бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба следва  частично да бъде уважена, с оглед частичната отмяна на Наказателно постановление №16-0769-005026 от 2016година на сектор ПП  при ОД на МВР Бургас. Съгласно тълкувателно решение №1 от 15.03.2017година по тълкувателно дело №2/2017г. на Общото събрание на съдии при Върховен административен съд, възнагражденията за адвокатски хонорари се явяват пряка и непосредствена връзка  с отмяната на незаконосъобразни актове , а действително е представен договор за правна помощ, видно от който на 09. 05.2016г. са внесени 100лева депозит, а на 26.09.2016година са  довнесени 200 лева, като вноската е направена на 26.09.2016година е дописана в договора за правна помощ. Считам, че с оглед уважаване частично на наказателното постановление и частичното му отхвърляне, следва да се признаят разноски в размер на половината на действително направените. Дописването от 26.09.2016година касае реално довнесени  разноски в размер на 200лева,  с оглед размерите на хонорарите и видно от датата на която е направено е преди съдебното заседание на първата инстанция. Моля за решение в този смисъл.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ К.: На първо място, да не уважавате възражението на процесуалния представител на ответното учреждение, тъй като видно, че  отменената част наказателното постановление е за 1000лева, а в потвърдената за 50 лева. Става въпрос за съотношение, което е 15 пъти в полза на отмененото, ако би следвало да се намалява за уважената част, т.е. за неуважената част, би могло да се изчисли, че е за 15лева, и тогава на ищеца следва да се признаят разноски за 285 лева. Що се отнася, че били  платени 100 лева а друго дописаното не трябва да се уважава, искам да заявява, че нито един специален закон, нито в закона за Адвокатурата, нито в ГПК, нито в ЗЗД , се съдържат каквито и да е било изисквания за подобни плащания, достатъчно е да е отразено. Както отбеляза прокурорът, сумата от 200лева е на 26.09.2016г.,  а заседанието на по делото е било на 28.09.2016г.  и ако представител на административния орган беше направил труда да присъства на съдебното заседание щеше да установи тези обстоятелства и тогава да прави каквито  намери за добре съображения. Направените възражение от процесуалния представител на ответника са неоснователни.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.31 часа.

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: