ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1400 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт И., с приложено по делото пълномощно.

         За ответника- началник МП „Пристанище Бургас център” се явява юрисконсулт Г..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение № 599/30.01.2013 г., издадено от началника на МП „Пристанище Бургас център”.

Делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 8438/07.07.2016г. по адм.д.10673/2015 на Върховния административен съд е отменено постановеното по спора решение № 1277/22.07.2015г. по адм.д.№ 615/2013г. по описа на АСБ и делото е върнато на настоящия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Юрисконсулт И.: Поддържаме жалбата с доводите, посочени в нея. Допълнителни доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Г.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отмени решението на Началника на МП „Пристанище Бургас център”, с което е определен тарифен код различен от декларирания от жалбоподателя, като незаконосъобразен и постановен при нарушение на материалния и правен закона по съображенията подробно изложени в писмените бележки, представени при първоначалното разглеждане на делото. Моля да съобразите и решението на СЕС по дело С-330 и практиката на ВАС по аналогични случаи между страните. Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт Г.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че решението на началника на МП „Пристанище Бургас център“ е правилно и законосъобразно, поради това моля да бъде потвърдено с решение от съда. Моля да имате предвид при постановяване на решението си изложените основания за отхвърляне на жалбата, които сме изложили в писмени бележки, които сме представа при първоначално разглеждане на делото. Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: