Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 628                 Година 11.04.2017                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                         

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С.А.

Прокурор Величка Костова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 13 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Министерство на културата против решение № 107/11.11.2016г., постановено по н.а.х.д. № 367/2016г. по описа на Районен съд Поморие. Счита решението за постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Не споделя мотивите на съда и счита, че при връчването на акта не са допуснати съществени процесуални нарушения. Излага доводи за съставомерност на констатираното деяние и счита, че правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество на соченото основание, поради което се иска отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – „Макском-Кейбъл“ ЕООД, гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ ***, представлявано от управителя Н.Г.Р.,  редовно уведомен, оспорва касационната жалба, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустимаq като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Поморие е отменил наказателно постановление № 5820/21.06.2016г. издадено от Заместник-министъра на културата, с което на основание  чл.98в, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), във връзка с чл.97, ал.1 от ЗАПСП, за административно нарушение по чл.97, ал.1, т.6, предл.3 от ЗАПСП, на „Макском-Кейбъл” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 7000  лева. За да постанови решението си съдът е приел, че административнонаказващия орган не е установил безспорно фактическата обстановка и неправилно е ангажиране на отговорността на дружеството. Посочва, че липсват доказателства, които да установяват по безспорен начин, че „Макском-Кейбъл“ ЕООД има изградена кабелна мрежа в гр.Поморие, както и не е установено изградената мрежа в хотел „Здравница Санта Марина“, където е извършена проверката, да е свързана с мрежа на това дружество. Преценено е, че наказващият орган е процедирал по начин, по който не може несъмнено да се докаже, че от страна на дружеството е било извършено вмененото му нарушение, като тези изводи са били направени въз основа на предположения.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Настоящия съдебен състав счита, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение

Дружеството е санкционирано за това, че на 24.02.2016г. на територията на гр.Поморие, препредава по кабелна електронно съобщителна мрежа телевизионната програма „ДИЕМА ФЕМИЛИ“, без необходимото по закон съгласие (разрешение) на носителя на правата върху нея, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, предл.II, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП.

Изпълнителното деяние на нарушението по чл.97, ал.1, т.6 от ЗАПСП представлява излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел на произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио - или телевизионни програми без съответно разрешение от страна на радио или телевизионната организация, която притежава правата по чл.91, ал.1 от ЗАПСП. Съгласно чл.91, ал.1 от ЗАПСП всяка една телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване на конкретна телевизионна програма притежава изключителни права върху нея, изразяващи се във възможността да разреши срещу заплащане излъчването и от друго физическо или юридическо лице. Всяка една телевизионна програма е обект на интелектуална собственост по силата на чл.72 от ЗАПСП, като носителят на правата по чл.91, ал.1 от ЗАПСП, може да сключва лицензионни договори с кабелните оператори, срещу заплащането на възнаграждение за предаването и по кабел.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че в случая, не е доказано по несъмнен начин, че дружеството е извършило вмененото му нарушение, тъй като не е  установено, че изградената в хотел „Здравница Санта Марина“ локална мрежа за доставка на телевизионен сигнал е била свързана именно с мрежа на това дружество. Изводът за това, наказващият орган е направил въз основа на външни наблюдения, проследявайки кабел, излизащ от сградата, където се помещава офиса на дружеството, но без самият този офис да е бил посетен и на място в него да са направени констатации за наличието на мрежа (кабел), който да се идентифицира с този външен кабел, който е бил проследен по външните електрически стълбове. След като констатациите на проверяващите и на административнонаказващия орган почиват изцяло на предположения, не може да се направи еднозначния извод, че описаното административно нарушение е действително извършено от санкционираното дружество и правилно първоинстанционния съд е отменил издаденото наказателно постановление, поради недоказаност на деянието.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 107/11.11.2016г., постановено по н.а.х.д. № 367/2016г. по описа на Районен съд Поморие.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

           

 

                                                                                                               2.