Р Е Ш Е Н И Е    529

 

Град Бургас, 25.03.2016г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 13 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Топлофикация – Бургас” ЕАД, ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.“Лозово“, представлявано от Х.И., против решение № 1665/01.12.2015г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4195 по описа на БРС за 2015г., с което е потвърдено наказателно постановление № 251/11.09.2015г., издадено от началника на регионален отдел „Метрологичен надзор южна България“ на главна дирекция „Метрологичен надзор” към ДАМТН, с което за нарушение на чл.44, т.4, във вр. с чл.43, ал.1 от Закона за измерванията (ЗИ), на основание чл.85, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗИ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно – постановено в нарушение на материалния закон. Счита за неправилен извода на районния съд, че е извършено нарушение от страна на дружеството и твърди, че без да е установено по безспорен и категоричен начин виновното му поведение, административнонаказващият орган е издал обжалваното наказателно постановление. Излага доводи и за това, че районният съд неправилно е намерил за неоснователно искането му за квалифициране на нарушението като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Искането от съда е да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява. Представя писмено становище, чрез процесуален представител, с което заявява, че поддържа касационната жалба.  

Ответникът по касация, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. Не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

С оспореното решение първоинстанционният съд е потвърдил наказателно постановление № 251/11.09.2015г., с което за нарушение на чл.44, т.4, вр. чл.43, ал.1 от ЗИ, на основание чл.85, ал.2, вр. ал.1 от ЗИ, на „Топлофикация – Бургас” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. Наказателното постановление е издадено след като при тематична надзорна проверка на 10.03.2015г. на топлофикационното дружество в обект „абонатна станция“ е установено нарушението и е съставен акт за установяване на административно нарушение № БС-073/08.05.2015г.

За да потвърди обжалваното пред него наказателно постановление районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмяна. АУАН е съставен и наказателното постановление издадено от компетентни за това органи, в указаните в ЗАНН срокове, при спазване императивните разпоредби на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По съществото на спора е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства, че нарушението е извършено от топлофикационното дружество - доказано по несъмнен начин и съставомерно по чл.44, т.4, вр. чл.43, ал.1 от ЗИ, за което правилно е приложена от административнонаказващия орган санкционната норма на чл.85, ал.2 от ЗИ, като размерът на наложената имуществена санкция е в предвидения в закона минимум. Обосновал е извод за неприложимост в конкретната хипотеза на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Решението е правилно.

В съответствие със събраните по делото доказателства са изследвани и обсъдени от съда всички релевантни за спора факти. По безспорен начин е установено извършването на нарушението, в какво се изразява то и лицето, чиято административнонаказателна отговорност следва да бъде ангажирана в случая.

Съгласно чл.26, ал.1 и чл.38, ал.1 от ЗИ, контролът на средствата за измерване се извършва чрез одобряване на типа, първоначална проверка и последваща проверка, които се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Извършената последваща проверка на средствата за измерване в употреба се удостоверява със знаци за последваща проверка – чл.43, ал.1 от ЗИ. С разпоредбата на чл.44, т.4 от ЗИ е въведено задължение лицата, които използват средства за измерване, да не ги използват за измерване без знаците по чл.35, чл.39, ал.1 и чл.43, ал.1. Съгласно чл.85, ал.1 от ЗИ, физическо лице, което в случаите по чл.5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл.44, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а според алинея втора за същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв.

Използваният от „Топлофикация Бургас“ ЕАД топломер е „средство за измерване“ по смисъла на закона (арг. §1, т.27 от ДР на ЗИ), подлежащо на последваща проверка, която следва да бъде удостоверена със съответния знак (чл.43, ал.1 от ЗИ), но в случая провереният топломер е бил без знак за последваща проверка на средството за измерване в употреба по чл.43, ал.1 от ЗИ. Поради това, правилно районният съд е приел, че топлофикационното дружество, използващо средство за измерване на количеството продавана топлинна енергия за битова гореща вода, не е изпълнило вмененото му с чл.44, т.4 от ЗИ задължение да не го използва без поставен знак по чл.43, ал.1 от ЗИ, удостоверяващ извършена последваща проверка на средството. Законосъобразно за извършеното нарушение е приложена санкционната норма на чл.85, ал.2 от ЗИ, като размерът на наложената имуществена санкция е определен в законоустановения минимум.

С оглед изложеното, неоснователни са основните възражения на касационния жалбоподател за липса на извършено нарушение от страна на дружеството и ирелевантни за спора наведените доводи за липса на негова вина, тъй като отговорността на юридическото лице е обективна (безвиновна).

Неоснователно е и наведеното възражение с касационната жалба за наличие на предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Процесното нарушение е формално, на просто извършване и настъпването на вреди в резултат на осъществяването му не са част от състава на нарушението. За това тяхната липса или наличие не могат да обосноват извод, че се касае за маловажен случай, а от установените по делото факти не следва извод, че обществената опасност на конкретното деяние е значително по-ниска от обичайните случаи на такива нарушения.

Като е достигнал до аналогични правни изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила. Не се установи наличието на касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1665/01.12.2015г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4195 по описа на БРС за 2015г.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

 

                                      2./