ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 04.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти март                                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Ж. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 13 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Районна прокуратура Средец, редовно уведомен, се представлява от прокурор Ж. Г. от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Средец, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилия от Районна прокуратура Средец протест срещу Решение № 312/10.12.2012 г. по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Средец, проведено  на 10.12.2012 г., с текст: 1. Отдава под наем язовир с площ 44,373 дка, съставляващ имот № 000778 по КВС на с. Момина църква, община Средец, с Акт за публична общинска собственост № 218/11.03.1998 г., чрез процедура на публично оповестен търг с тайно наддаване, с начална тръжна цена в размер на едногодишния наем от 754,34 лева, без включен ДДС. 2. Възлага на Кмета на Община Средец да проведе тръжна процедура по реда на Глава пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договор за наем, съгласно указанията на Министерството на земеделието и храните за срок от десет години, с искане за отмяна на решението.

 

ПРОКУРОР Г.:  Поддържам протеста.

Няма да соча нови доказателства.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА всички представени от ответника документи като административна преписка по оспорването.

С оглед заявеното, поради липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР Г.: Госпожо председател, считам, че решение № 312/10.12.2012 г. по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Средец, проведено  на 10.12.2012 г. за поземлен имот 000778 по КВС на с. Момина Църква, е незаконосъобразно. Решението за отдаване под наем не касае просто вещ – публична общинска собственост, а язовир. В случая нормата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС е неприложима, защото не се касае за част от този имот, а се отнася за целия такъв, а именно язовир в поземлен имот № 000778. Общински съвет Средец незаконосъобразно е предоставил язовира в поземления имот под наем, а е следвало да отдаде същия на концесия при действието на Закона за концесиите, който се явява и специален закон спрямо Закона за общинската собственост. В случая е следвало да намери приложение чл.19, т. 4, буква „В от Закона за водите и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона концесиите. Порочността на това решение на Общински съвет Средец се изразява в неговата нищожност поради противоречие с материалния закон. Считам, че при изложените по-горе съображения, на основание чл. 126, предл.второ, чл. 146, т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 16, ал. 1 АПК следва да обявите нищожност на решението на Общински съвет Средец, което е обективирано в Протокол № 19 от заседание, проведено  на 10.12.2012 г., и  го отмените изцяло.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: