О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 123

 

гр.Бургас  19.01.2011г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д.№13 по описа на Административен съд-Бургас за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалбата на „БОНИ КОМЕРС” АД с ЕИК: 110013374, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Промишлена зона „Запад” Фуражен завод, представлявано от изпълнителният директор Ради Ангелов Рашев, против мълчалив отказ на директора на дирекция „ОУИ” при ТД на НАП – Бургас да се произнесе по искане на „БОНИ КОМЕРС”АД, вх.№ИТ-00-15738/14.12.2010г., за спиране изпълнението на РА №02251000060 от 16.11.2010г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас.

По делото е постъпила молба от изпълнителния директор на дружеството- жалбоподател, с която заявява, че прави отказ от жалбата и иска производството по нея да бъде прекратено, а внесената таксата за образуване на административното дело в размер на 50лв. да бъде възстановена като недължимо платена, поради направения отказ за от оспорване.

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради отказ от жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати. 

Искането за възстановяване на платената такса е неоснователно, тъй като по оттеглената жалба е образувано административно дело, с оглед твърденията на жалбоподателят в нея. Събраната такса е в размера съгласно т.2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, според която по жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва: от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон 50лв. След като делото е образувано, независимо, че в последствие жалбата е оттеглена или е извършен отказ от нея, таксата за образуваното съдебно производство не е недължимо платена и не следва да бъде възстановена.

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „БОНИ КОМЕРС” АД с ЕИК: 110013374, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, Промишлена зона „Запад” – Фуражен завод, от изпълнителният директор Ради Ангелов Рашев, против мълчалив отказ на директора на дирекция „ОУИ” при ТД на НАП – Бургас да се произнесе по искане на „БОНИ КОМЕРС” АД, вх.№ ИТ-00-15738/14.12.2010г., за спиране изпълнението на РА №02251000060/16.11.2010г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП–Бургас, поради отказ от оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№13/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

   СЪДИЯ: