О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    /06.01.2010 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, ХІ състав, на шести януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Веселин Енчев

 

като разгледа докладваното от съдия Енчев административно дело № 13/2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на глава Х раздел І от АПК.

Образувано е по жалба на Н.Н.Л., гражданин на Камерун, роден на *** година, принудително настанен в СДВНЧ – ***, чрез адвокат Д.Д. от САК със съдебен адрес за призоваване в *** против заповед № ОЧ - 13/06.11.2009 година, издадена от началника на ГПУ-Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка „принудително настаняване в Специален дом за временно настаняване на чужденци - Бусманци”.

Иска се от съда да отмени процесната заповед.

При служебно извършена справка в деловодството на Административен съд – Бургас, инициирана по възражение на ответника, се установи, че по жалба на Н.Л. е образувано адм.д. № 1630/2009 година с идентичен предмет, което е приключило с решение № 1266/17.12.2009 година. В хода на това производство, съдът се е произнесъл по заповедта, оспорена пред настоящия съдебен състав.

Изложеният юридически факт представлява процесуална пречка за разглеждане на жалбата и основание за прекратяване на настоящото производство като недопустимо.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.Л., чрез адвокат Д.Д. от САК против заповед № ОЧ - 13/06.11.2009 година, издадена от началника на ГПУ-Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 13/2010 година по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………..