Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 974

 

гр. Бургас, 17.05.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на двадесет  и  шести април две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря ЙОВКА БАНКОВА и на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 139 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба на ОД МВР Бургас срещу решение по АНД № 5067 по описа на Районен съд Бургас за 2017 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 2042/18.12.2017 год. по АНД № 5067/2017 год. на Районен съд Бургас е отменено Наказателно постановление издаден от ОД на МВР Бургас, с който на Д.И.Г. *** ЕГН **********, за нарушение на чл. 21, ал. 2 вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 182, ал. 4, вр. ал. 1, т. 6 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1100 лева. 

Касаторът обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на съдебния акт. Счита, че е безспорно установено извършването на деянието в условията на повторност. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и отмененото с него наказателно постановление и да потвърди същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде отменено. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 25.08.2016 год. около 22:47 часа в гр.Бургас на бул. „Т. Александров“ Път Е-87, до бензиностанция Лукойл Ф563 в посока от пътен възел юг към кръстовище с ул. Спортна, система Sitraffic  с фабр. № 003059049644засякло и заснело движещ се лек автомобил „Ауди” с рег.№  А***МС със скорост от 150 км/ч. На това място от пътя имало въведено ограничение на скоростта с пътен знак В-26 от 80 км/час. Участъкът бил сигнализиран с преносим пътен знак Е-24. От извършената справка  е установено, че автомобилът е собственост на Т.Д.Г., а ползвател е Д. И.Г..

Към преписката са представени и приобщени като доказателствата по делото пред първата съдебна инстанция Клип № 00037, Протокол № 207-иси/17.06.2017 за проверка на система за видеоконтрол.

За да отмени Наказателното постановление Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че при издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че словесното описание на нарушението не  е  напълно идентично в АУАН и НП, като това нарушава правото на защита на лицето. Констатации в обстоятелствената част на акта досежно повторността липсват като такива са наведени за първи път в наказателното постановление. При такива мотиви Районният съд е отменил наказателното постановление.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка като е формирал и съответни на доказателствата правни изводи.

В касационната жалба се релевира оплакване, че правото на защита на Г. не е било нарушено с непосочването в съставения АУАН, че деянието е повторно, тъй като същият многократно е бил санкциониран и е знаел, че деянието е повторно. Оплакването е неоснователно. В случаите, когато на актосъставителя е било известно, че деянието е повторно, същият е длъжен да го отрази още в момента на съставянето на АУАН, а от изложените мотиви в обжалваното решение безспорно се установява, че към момента на съставяне на АУАН е било известно, че спрямо Г. са съставени и други АУАН, респ. издадени други наказателни постановления.

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и се явява правилно и обосновано.  Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2042/18.12.2017 год. по АНД № 5067/2017 год. на Районен съд Бургас по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ