Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           344                 от 1.03.2017г.,                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 139 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Франкос“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Самоков, ул.“Иван Вазов“ ***, против решение №462/12.12.2016г., постановено по НАХД №1857/2016 година по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 1427/8.07.2016 г., издадено от заместник-директора на ТД НАП - Бургас, с което, за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн. ДВ, бр.106/2006 г., в сила от 01.01.2007 г.,Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./, вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа  жалба и твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. Моли съда да го отмени и да отмени наказателното постановление. Не ангажира доказателства.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд- Несебър, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за основателна по следните съображения :

Районен съд - Несебър с решение № 462/12.12.2016г., постановено по НАХД № 1857/2016 година по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 1427/8.07.2016 г., издадено от заместник-директора на ТД НАП - Бургас, с което, за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл. 118, ал. 4 ЗДД, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Счел е, че нарушението, за което е санкционирано дружеството, е безспорно установено и доказано от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Изложени са мотиви, че наказващият орган е дал правилна квалификация на извършеното нарушение и в съответствие със закона го е подвел под коректната санкционна норма на чл.185, ал.2 ЗДДС, като наложената на  търговеца имуществена санкция е в минимално установения размер – 3000.00 лева, съобразен с разпоредбата на чл.27 ЗАНН.

Санкцията е наложена на дружество за това, че на 23.06.2016г. при оперативна проверка на стопанисвания от търговеца обект –бистро „Корнер пъб“, находящ се в к.к „Слънчев бряг“, до хотел „Меридиан“, е установено, че дневният оборот от монтираните в обекта и въведени в експлоатация три фискални устройства, е в размер на 590.80 лв. Фактическата наличност в касата на обекта е в размер на 852 лв. Съгласно изготвен  опис на паричните средства ФУ притежава функциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми, чрез които няма въведени и изведени суми. Установената промяна в касовата наличност е в размер на 261.20 лв. и представлява въвеждане на пари в касата, което не е отразено на ФУ в момента на извършването. Ет защо, проверяващите констатирали, че дружеството не е изпълнило задължението си, извън случаите на продажба, да отбележи всяка промяна в касовата наличност - начална сума, въвеждане и/или извеждане на пари в и извън касата на ФУ чрез операциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. За така констатираното нарушение на дружеството е съставен АУАН,  въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че липсват доказателства и констатации установените неотразени суми в касата на обекта да представлява неотразен по фискалното устройство приход, поради което в случая не намира приложение разпоредбата на чл.185, ал.2 от  ЗДДС. Изложени са доводи за  нарушение на разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, както и че следва да бъде приложен чл.28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Производството пред районния съд е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и НП, и дали е извършено от него виновно. В тежест на административно-наказващия орган (по аргумент от чл. 84 ЗАНН, във връзка с чл. 83, ал. 1 НПК), тъй като именно той е субектът на административно-наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено от лицето, респективно дружеството, посочено като нарушител, което в конкретния случай не е изпълнено.

Видно от приложения пред районния съд констативен протокол в хода на проверката проверяващите са извършили контролна покупка  –консумация на една минерална вода, една кола и един десерт  на обща стойност 9.99 лв., за което не е била издадена касова бележка от ФУ и което е нарушение на чл.25 от Наредба Н-18 на МФ.

Отделно от това, от доказателствата, ангажирани по делото, няма спор, че в обекта е имало три касови апарата, всеки от тях  със самостоятелна касова книга, като всеки един от тези три  касови апарата е имал съответна касова наличност. Касовата наличност на паричните средства  в търговския обект  не е една величина, както е посочил Районен съд -Несебър. Всеки един от тези три касови апарата, независимо, че се намират в един търговски обект, имат отделни номера, свързани са с ТД на НАП, като за всеки един от тях се води отделна отчетност. В случая не става ясно неотразените суми от кой апарат са, което нарушава правото на защита на жалбоподателя.  Последното води до неправилно приложение на закона, което налага отмяна на наказателното постановление. Като е достигнал до изводи различни от тези, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221 ал.2 АПК във връзка с чл.222, ал.1 АПК, Административен съд - Бургас, ХV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение №462/12.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело №1857/2016 година по описа на Районен съд - Несебър и вместо него  ПОСТАНОВЯВА

 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1427/8.07.2016 г., издадено от заместник-директора на ТД НАП - Бургас, с което, за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, на  „Франкос“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Самоков, ул.“Иван Вазов“ ***, е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева.

Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

2.