Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  424             11 март 2016  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 139 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК

         Образувано е по касационна жалба на В.И.Е. ***, против решение № 205/30.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 397/2015г., по описа на Районен съд - Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-199/31.07.2015 г. издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл.131а, ал.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за нарушение на чл.62, ал.1, т.1 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер от 500.00 лева.

Касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява. В сезиращата съда жалба твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, като постановено в нарушение на материалния закон. Моли съда да отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, редовно призован, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Айтос да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Айтос с решение № 205/30.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 397/2015г., по описа съда, е потвърдил наказателно постановление № 11-01-199/31.07.2015 г. издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл.131а, ал.1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за нарушение на чл.62, ал.1, т.1 ЗОП, на В.Е., в качеството му на кмет на община Айтос, е наложено административно наказание „глоба” в размер от 500.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че В.Е. *** и възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, ал.1 ЗОП във вр.чл.38, ал.1 ЗМСМА е нарушил ЗОП, като не е освободил в законоустановения срок гаранцията за участие в размер на 7000.00 лева, внесена от отстранения участник „Строителна компания път строй инвест“ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство, открита с Решение № 12-00-76/30.04.2014г. на кмета на община Айтос, като с това деяние кмета на община Айтос е нарушил чл.62, ал.1, т.1 ЗОП. Счел е, че с това деяние е осъществен състава на административното нарушение, за което правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Обосновал е извод, че в случая не са налице предпоставки за приложение на чл.28 ЗАНН.

         Санкцията е наложена на В.Е. за това, че на 5.08.2014г. в качеството му на кмет на община Айтос и възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, ал.1 ЗОП във вр.чл.38, ал.1 ЗМСМА е нарушил ЗОП като не е освободил в законоустановения срок гаранцията за участие в размер на 7000.00 лева, внесена от отстранения участник „Строителна компания път строй инвест“ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство, открита с Решение № 12-00-76/30.04.2014г. на кмета на община Айтос. Гаранцията за участие е освободена на 18.09.2014г., след изтичане на законоустановения срок, който е до 4.08.2014г. За така констатираното нарушение на Е. е съставен АУАН № 1101-199/19.02.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство по издаване на наказателното постановление. Излагат се и доводи, че извършеното нарушение представлява маловажен случай, поради което следва да бъде приложен чл.28 ЗАНН.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

            Изводът на районния съд, че АУАН е съставен от компетентен орган, е в съответствие с представените по делото Заповед №  ФК-10-77/15.01.2015г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция и Заповед № ЗМФ-1396/1.12.2014г. на министъра на финансите, ценени в тяхната съвкупност. Неоснователно е възражението на касатора, че в наказателното постановление не са изложени мотиви, обосновали издаването му. В обстоятелствената част на НП са описани всички съставомерни факти, така, че словесното описание на нарушението е детайлно и недвусмислено, като е посочена и нарушената от касатора правна норма и правното основание за ангажиране на отговорността му.  Съдът е извършил контрол за законосъобразност на НП въз основа на посочените в същото фактически и правни основания за неговото издаване като е приложил правилно закона. 

Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, в съответствие със събраните по делото доказателства. От събрания доказателствен материал се установява по безспорен начин, а и касаторът не оспорва обстоятелството, че връщането на гаранцията на „Строителна компания път строй инвест“ООД е станало извън законоустановения срок за това – на 18.09.2014г. С това деяние,  нарушавайки изискването, установено в чл.62, ал.1, т.1 ЗОП възложителят да освободи гаранциите за участие на отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител, касаторът е осъществил състава на чл.131а, ал.1 ЗОП. Правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност като възложител на обществената поръчка на соченото правно основание, като размерът на наложената му глоба е минимално установения в закона.

            По отношение изложените от касатора доводи относно приложението на чл.28 ЗАНН, настоящият касационен състав намира, че в случая не са налице законоустановените предпоставки за това. Нарушението е формално, поради което настъпването на вреди в резултат на осъществяването му е ирелевантно. От друга страна, не са налице данни за смекчаващи обстоятелства, които да обусловят квалифицирането на нарушението като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените нарушения от съответния вид. 
            С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателното постановление, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона. 
            Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 205/30.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 397/2015г., по описа на Районен съд - Айтос.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.