РЕШЕНИЕ

 

                                      455                      дата  11 март 2015 г.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 март 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                        2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 139 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.И.С. *** против Решение № 364/17.12.2014г. постановено по НАХД № 774/2014г. на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление 14-0304-002716/16.10.2014г. на Началник  на РУПолиция“ - Несебър при ОД на МВР - Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП,  е наложено административно наказание „глоба в размер на 300 лв. на основание чл.179, ал.3, т.4, пр.1 от с.з.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила. Оспорва съставомерността на констатираното деяние. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа касационната жалба на сочените в нея основания, както и  становището, че липсва проведена надлежна процедура по сигнализиране с пътни знаци в процесния участък.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

Касационният жалбоподател С. е санкциониран за това, че на 08.09.2014г. е установен от контролните длъжностни лица при ІІ-ро РУ „Полиция”, гр.Бургас, на главен път Е-87, № І-9, на км.205,2, посока гр.Бургас, след кръстовище за гр.Несебър, да управлява лек автомобил, за който не е закупил валиден винетен стикер за платена винетна такса, в нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. По същество съдът е приел, че осъщественото деяние е съставомерно, като въз основа на данните по делото е посочил, че не са констатирани нарушения в хода на административнонаказателната процедура и законосъобразно на соченото основание е ангажирана отговорността на водача, в качеството му на собственик на превозното средство.

 Съдебното решение не страда от сочените от касатора пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане, като съответни на нея са и правните изводи на съда за съставомерност на констатираното деяние.

Съгласно чл.139, ал.5 от ЗДвП "Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата". От своя страна чл.10 от Закона за пътищата, регламентира за преминаване по републиканските пътища, които са включени в транс европейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, въвеждането на винетна такса, заплащането на която такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок горепосочените пътища. Аналогични са и текстовете на Наредбата за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок, в чл.19, ал.1 и 2 от която е посочено, че ползването на републиканските пътища на РБ или на техни участъци от ППС, което не е снабдено с валидна винетка е административно нарушение и се санкционира по реда на чл.179, ал.3 от ЗДвП. По арг. от чл.3, ал.4 от Закона за пътищата, списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кметовете на общините. С Решение № 945 от 01.12.2004г., МС е утвърдил списъка на републиканските пътища (Приложение №1) и е приел списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса (Приложение №2). В случая безспорно се установява, че посоченият в акта и постановлението като място на извършеното нарушение  - Главен път Е-87, № І-9 фигурира в списъка на републиканските пътища, съгласно Приложение № 1, видно от което републикански път I-9 е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България и цялото си протежение съвпада с Европейски път Е87 т. е. за движението по него се дължи заплащането на винетна такса. Възражението, че няма доказателства за надлежно проведена процедура по сигнализиране на процесния пътен участък с наличните там пътни знаци, не може да бъде обсъждано по същество в настоящия процес, тъй като касае уреждането на други обществени отношения, по отношение на които първоинстанционният съд правилно е отбелязал, че не може да упражни инцидентен съдебен контрол.

На основание гореизложеното, поради липса на отменителни основания за касиране на  решението, същото следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 364/17.12.2014г. постановено по НАХД № 774/2014г. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: