РЕШЕНИЕ

 

595                     дата 25 април 2012 год.                   град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 02 април 2012  год.,

 в следния състав:

 

                                                                        Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: Г.Д.

Прокурор: ……………………..

 

разгледа адм. дело № 139 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.32, ал.2 от ЗА, във вр. с чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

            Образувано е по повод Заповед № РД-09-4/18.01.2012 год. на областен управител на област Бургас, носеща белезите и характеристиките на жалба по смисъла на АПК, с която е оспорено Решение по т.12 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Камено, проведено на 22.12.2011г. и обективирано в Протокол № 3 от същата дата, със следното съдържание: “1.1. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени начинът на трайно ползване на следния поземлен имот: имот № 000082, в землището на с.Константиново, с площ от 20,206 дка от начин на трайно ползване “пасище мера” в начин на трайно ползване “изоставена нива”, 1.2. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени общинската собственост на имот № 000082 в землището на с.Константиново от “публична общинска собственост” в “частна общинска собственост”, 2. Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване – “изоставена нива” в картата на възстановената собственост, чрез Общинската служба по земеделие, гр.Камено”.

            Областният управител на област Бургас оспорва законосъобразността на приетото решение, в посочените части, като възразява, че общинският съвет има само правото на преценка относно това дали е отпаднал публичният характер на имота и констатирайки настъпилите промени има правомощие да обяви отпадане на неговия публичен статут и да го обяви за частна общинска собственост, т.е. функциите на общинския съвет се свеждат до констатиране и обявяване на настъпилата промяна, а не до нейното предизвикване. Посочва също така, че начинът на трайно ползване на земеделските земи може да бъде променян единствено за задоволяване на други земеделски нужди на собственика на имота, в случая – общината, които нужди следва да бъдат установени.

            В съдебно заседание областен управител на област Бургас се представлява от юрисконсулт, който поддържа оспорването на посочените в заповедта основания.

            Общински съвет – Айтос се представлява от пълномощник, който пледира за отхвърляне на оспорването, като счита, че доводите в сезиращата заповед са резултат на неправилно тълкуване на материалния закон. Позовава се на съдържащите се данни в докладната записка, в която е посочено, че имотът не се ползва като пасище, с оглед на което е направено и предложението за промяната на начина на трайното му ползване. Възразява, че оспорените решения нямат за правни последици промяна на предназначението на имота, а касаят само начина му на трайно ползване, както и че биха допринесли да се реализират приходи за общината чрез отдаване по д наем на процесния имот.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Оспорването е процесуално допустимо, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия и е депозирано в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество, сезиращата заповед е основателна.

            Безспорно е по делото, че процесният имот № 000082, находящ се в землището на с.Константиново, с площ от 20,206 дка, е с  начин на трайно ползване – пасище и мера и това е видно от представения Акт за публична общинска собственост № 604/01.09.2011г..

            До кмета на община Камено е постъпило заявление от С.Я.С. от гр.Бургас този имот да му бъде отдаден под наем за продължителен период от време, с цел осъществяване в него на дейност по вулканизация на автомобилни гуми.

Изготвена е докладна записка от кмета на община Камено рег. № 61-01-153/28.11.2011г., видно от която, посочено е, че в землището на с.Константиново има пасища и мери, които не се ползват за паша на селскостопански животни и съществува възможност тези терени да се отредят като площи с друго предназначение, като е посочил, че е постъпило такова инвестиционно намерение с искане за ползване на земеделския имот за други нужди. С тези мотиви е предложил на Общинския съвет да се промени начина на трайно ползване на имота от “пасище мера” в “изоставена нива”.

Докладната записка е включена за разглеждане в дневния ред на заседанието на Общински съвет Камено, проведено на 22.12.2011г., под т.12, като след проведените разисквания общинските съветници са гласували положително по направеното предложение, като е взето решение, както следва: “1.1. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени начинът на трайно ползване на следния поземлен имот: имот № 000082, в землището на с.Константиново, с площ от 20,206 дка от начин на трайно ползване “пасище мера” в начин на трайно ползване “изоставена нива”, 1.2. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени общинската собственост на имот № 000082 в землището на с.Константиново от “публична общинска собственост” в “частна общинска собственост”, 2. Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване – “изоставена нива” в картата на възстановената собственост, чрез Общинската служба по земеделие, гр.Камено”.

            Решението на Общински съвет Камено е незаконосъобразно.        Съгласно действащата понастоящем и към момента на вземане на решението на Общински съвет Камено разпоредба на чл.25 от ЗСПЗЗ, промяната на предназначението на имоти като мери и пасища може да се извърши, но само по изключение, при осъществяване на някоя от хипотезите на ал.3 на чл.25 от закона, но не само съобразно реда, предвиден в ЗОС, а и след като са изпълнени специалните изисквания, визирани в чл.25, ал.5 – ал.9 от ЗСПЗЗ. За конкретния случай съдът не констатира наличие на нито една от изброените в условията на numeros clauses хипотези на чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ, които, предвид техния изключителен характер, не се поддават на разширително тълкуване. Данните по делото сочат, че решението за промяна на предназначението – пасище мера на земеделския имот е продиктувано не поради наличие на възможните предпоставки на посочената правна норма, а поради заявено инвестиционно намерение имотът да се ползва за осъществяване на търговска дейност по извършване на вулканизация на автомобилни гуми. Това фактическо основание за промяна на предназначението на земеделския имот очевидно не попада в разглежданата хипотеза. Посоченото фактическо основание се отклонява и от нормата на чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, към чието приложение препраща нормата на чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и видно от която, извън случаите по чл. 45з начинът на трайно ползване на мери и пасища - общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.  Т.е. в този случай също е въведено ограничение, съгласно което промяната на предназначението  на мерите и пасищата да е обвързано с оглед други земеделски нужди, каквито не се констатират да са налице в настоящия случай. 

            С оглед горните мотиви оспореното решение на Общински съвет Камено следва да бъде отменено, поради което и на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Решение по т.12 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Камено, проведено на 22.12.2011г. и обективирано в Протокол № 3 от същата дата, със следното съдържание: “1.1. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени начинът на трайно ползване на следния поземлен имот: имот № 000082, в землището на с.Константиново, с площ от 20,206 дка от начин на трайно ползване “пасище мера” в начин на трайно ползване “изоставена нива”, 1.2. Общински съвет Камено дава съгласие да се промени общинската собственост на имот № 000082 в землището на с.Константиново от “публична общинска собственост” в “частна общинска собственост”, 2. Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване – “изоставена нива” в картата на възстановената собственост, чрез Общинската служба по земеделие, гр.Камено”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                        СЪДИЯ: