ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1399 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

Ищецът М.Д.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по иска Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам исковата молба. Считам, че е неоснователна и недоказана.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че исковата молба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, тъй като претенциите за обезщетяване от действия на администрацията следва да предявят лицата, които са търпели вреди.

В условията на евентуалност, моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счита, че следва да се ползва от всички доказателства, събрани в хода на гражданското производство пред двете инстанции, пред които спорът е бил разгледан. Тези дела са приложени към настоящото и са част от цялото производство.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Считам иска за недопустим, тъй като родителите на ищеца М.Д.и Д. Д. не са съобщили и не са уведомили община Бургас за прехвърляне на вземането си. Няма доказателства, установяващи вземането.

В случай, че приемете иска за допустим, то считам същия за неоснователен, тъй като валидността на цесионния договор зависи от наличието на съответни правни основания, че цесията е нищожна, тъй като такова правно основание липсва, тъй като няма вземане към момента на сключване на цесионния договор. Очевидно липсва и влязло в сила съдебно решение срещу Община Бургас, което да установява вземане в полза на осъждащо община Бургас да заплати в полза на цедентите сумите, твърдяни като платени данъци.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам изразеното становище, като считам, че в случая няма доказателства за наличие на пряка, непосредствена вреда спрямо ищеца от действие или бездействие на общинската администрация.

Същите аргументи са относими и към основателността на претенцията, поради което моля да се произнесете със съответния съдебен акт, с оглед изложеното .

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: