О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                      1397

 

        гр.Бургас, 20.06.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХVІІІ - ти състав, в закрито заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Николова

 

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1398 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано по молба от К. Н. – А.Ю.П.,*** – І-ва група, ЕГН **********, с адрес за призоваване: Затвора - гр.Бургас, против ГД „ИН“ гр.София. В молбата е направено искане да бъде осъдена ГД „ИН“ гр. София да му заплати обезщетение в размер на 20 000.00 лева за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, в периода от 03.05.2018 год. до 31.05.2018 год., в резултат на действията на служителя в Затвора Бургас - психолог Ж. Я., за това че в снети сведения, в хода на извършена проверка, приключила с Постановление изх. № 2235/03.05.2018 год. по описа на Окръжна прокуратура Бургас, Я. „без да има право“ го е клеветяла и обиждала, че „има психично личностно разстройство и психопатия“. В резултат на нейните думи и квалификации, цитирани в прокурорския акт, прочетен от много служители на затвора, на К. Н. – А.Ю.П. са били причинени неимуществени вреди, във вид на преживян срам и унижение, обида и накърнено име и достойнство, негативните последици, от което продължават и понастоящем.

В изпълнение на Разпореждане № 2765/15.06.2018 год. на съда, по делото е постъпило писмо вх. № 6959/20.06.2018 год. по описа на Административен съд Бургас, изпратено от Окръжна прокуратура Бургас, съдържащо цитирания от ищеца Прокурорски акт – Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 03.05.2018 год. по пр. № 2235/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура Бургас.

Съдът, след като прецени изложеното в молбата, намира следното:

Съгласно чл.281, ал.1 от ЗИНЗС държавата отговаря за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3.

Според чл.3, ал.1 от ЗИНЗС осъдените и задържаните под стража не могат да бъдат подлагани на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отношение, като съгласно ал.2 за нарушение на ал.1 се смята  поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ, храна, облекло, отопление, осветление, проветряване, медицинско обслужване, условия за двигателна активност, продължителна изолация без възможност за общуване, необоснована употреба на помощни средства, както и други подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство или пораждат чувство на страх, незащитеност или малоценност.

Съгласно чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може: 1. (доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им; а съгласно чл. 146 от с.з. (1) При упражняване на надзор за законност върху изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане прокурорът може да: 1. посещава без предварително разрешение на администрацията местата за задържане, за лишаване от свобода и за изпълнение на другите принудителни мерки и да проверява документите, въз основа на които се задържат лицата; 2. разговаря насаме със задържаните или настанените; 3. разглежда предложения, сигнали, жалби и молби във връзка с изпълнение на наказанията и на другите принудителни мерки, предвидени със закон; 4. нарежда писмено на органите по изпълнение на наказанията и на администрацията на местата за изпълнение на другите принудителни мерки да го уведомяват за определени действия, актове и събития.

В конкретния случай съдът намира, че исковата претенция е недопустима. Даването на сведения от страна на служителя в Затвора Бургас – инспектор психолог Ж. Я., в хода на извършена проверка по преписка пр. № 2235/2018 год., наблюдавана от Окръжна прокуратура Бургас, не е административна дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗИНЗС, а е в изпълнение на разпоредбите на чл. 145 и чл. 146 от Закона за съдебната власт.

Предвид изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на К. Н. – А.Ю.П.,*** – І-ва група, ЕГН **********,  с адрес за призоваване Затвора - гр.Бургас, против ГД „ИН“ гр.София, с искане ГД „ИН“ гр.София да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 20 000.00 лева за причинени неимуществени вреди в резултат на действията на служителя в Затвора Бургас - психолог Ж. Я..

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1398 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: