ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1398 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.24 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Имо пропърти инвестмънтс София“ ЕАД - адвокат Н.П., надлежно упълномощена.

За ответника- началник Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна Д.Г.Д. от не се явява, редовно уведомен. За него- пълномощникът Е.Д..

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И., 60 г. българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице И.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Пълномощникът Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице инж. И. възнаграждение в размер на 330 лв. съобразно представената справка-декларация, от които 200 лв. платими от предварително внесения депозит. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят да заплати остатъка от 130 лв. в 7-дневен срок.

 

Адвокат П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Пълномощникът Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните и като счете делото от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да уважите подадената жалба от „Имо пропърти инвестмънтс София“ ЕАД срещу отказ на СГКК Бургас да бъзе извършена поправка на допусната грешка, същият обективиран в писмо изх писмо № 20-18433-06.04.2017 г. Моля да ни присъдите направените разноски, като представям списък. Моля и за срок за представяне на писмени бележки.

Пълномощникът Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите подадената жаба от „Имо пропърти инвестмънтс София“ ЕАД и при постановяване на решението си съобразите становището, което съм представила. Моля с решението си да бъде поправената явната фактическа грешка, допусната от СГКК Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: