О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

1091                01.07.2014 година                                           гр.Бургас

 

(

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на първи юли                                                                      две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1398 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Постъпила е искова молба от Р.Д.К., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора гр.Бургас, с която предявява иск с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ.

След като се запозна подробно с фактическите твърдения в исковата молба, настоящият съдебен състав намира, че предявеният иск е неподсъден за разглеждане от административен съд по следните съображения: С приемането на АПК бе въведена правна възможност административните съдилища да разглеждат искове за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Т.е.  в това приложно поле попадат единствено исковете по чл.1 от ЗОДОВ, а не тези по чл.2 от ЗОДОВ – за вреди причинени от дейност на правозащитните органи, чиято подсъдност остава пред общите съдилища.

В случая съдът намира, че правната квалификация на предявения иск е по чл.2, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗОДОВ, независимо от посоченото в исковата молба желание на ищеца производството да се разгледа от административния съд. Следва да се посочи, че самият ищец твърди, че вредите му са причинени от бездействие на органите на РУ на МВР Стралджа, Апелативен съд Бургас, Районна прокуратура и Върховна касационна прокуратура, тъй като без да е виновен е осъден на лишаване от свобода, т.е. твърдените вреди евентуално са му причинени от дейност на правозащитните органи.

С оглед изложеното и след като ищецът е предявил иск с правно основание  чл.2, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗОДОВ, Административен съд Бургас в настоящия си състав намира, че  компетентен по правилата на чл.7 от ЗОДОВ да разгледа предявения иск е Районен съд Бургас, поради което делото, образувано пред Административен съд Бургас следва да бъде прекратено, а исковата молба се изпрати на компетентния съд.

Воден от горните мотиви и на основание чл.135, ал.2 от АПК Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1398/2014г. по описа на Административен съд Бургас, поради неподсъдност на предявения иск пред административен съд.

ИЗПРАЩА по подсъдност исковата молба на Р.Д.К., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора гр.Бургас, на Районен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: