Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  1464                               20.07. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХІІІ-ти административен състав

на дванадесети юли 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   СТАНИМИРА ДРУМЕВА                                   

                                     ЧЛЕНОВЕ :   ДИАНА ПЕТКОВА

                                                               РУМЕН ЙОСИФОВ                                                                                                                                                                       

Секретар    Кр.Линова

Прокурор   Хр.Колев

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 1397 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на  П.И.П. *** против Решение №534/25.04.2018 год. постановено по анд.№848/2018 год.по описа на РС-Бургас.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради противоречието му с материалния закон,които оплаквания съдът квалифицира като такива по  по чл.348 ал.1 т.1  НПК.Твърди че съдът не е съобразил ТР 1/2013 год. на ВАС и по конкретно разпоредбата на чл.165 ал.2 т.7 ЗДвП, както и чл.61 ал.5 и чл.133а от Наредба №18 от 23.07.2001 год. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.Иска отмяна на съдебното решение,както и на потвърденото с него НП.

         В с.з. касаторът  редовно призован не се явява.

         Ответната страна  редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба,поради което решението на въззивната инстанция следва да бъде оставено в сила.

         Настоящата съдебна инстанция  извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН, както и с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.За прецизност следва да се посочи че твърдяната от касатора необоснованост на съдебното решение не съставлява касационно основание по чл.348 ал.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Бургас е потвърдил Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1631693 на ОДМВР-Бургас,с който за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП,на осн.чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.5 ЗДвП на  П.И.П. е наложена административно наказание “глоба“ в размер на 600 лв.

       За да постанови решението си РС-Бургас е  събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени както с наказателното постановление,така и в хода на съдебното производство, което и спомогнало делото да бъде изяснено от фактическа страна.Обстоятелствата изложени в електронния фиш са проверени от районния съд с допустимите от закона доказателствени средства.Решението е постановено на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си да установи дали е извършено нарушението, както и извършителя на същото.Установената от въззивния съд фактическа обстановка се споделя изцяло от настоящата инстанция.Въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи,като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаването на обжалвания съдебен акт.В тази връзка изложените в касационната жалба доводи не се споделят от настоящата инстанция.

       Нарушението за което е ангажирана отговорността на касатора и за което е издадено оспореният електронен фиш касае превишаване на разрешената скорост  с 48 км/ч.

        От фактическа страна е установено, че на 16.06.2017 год. в 10.31 часа на път І-9,км.245+100,в посока от ПВ“Юг“ към кв.Крайморие, с техническо средство-мобилна система за контрол на скоростта TERI-M510/07,поставена в служебен автомобил с рег.№А 7861КК е заснет движещ се в посока към кв.Крайморие със скорост 132 км/ч лек автомобил марка Ауди А4“ ,с рег.№ ОВ 3407ВС,при въведено ограничение с пътен знак  В-26 80 км./ч.Установен е водача П.П. и е прието след приспадане на толеранс от 3% че скоростта следва да се счита  128 км/ч.

        Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДвП/в редакцията му към момента на извършване на нарушението/ при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система,за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки се издава електронен фиш в отсъствие на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер ,определен за съответното нарушение.В случая са спазени всички нормативно изискуеми предпоставки за санкциониране на неправомерно поведение на касатора при управление на МПС с превишена скорост чрез издаване на електронен фиш.Изпълнени са изискванията на Наредба №8121з-532/2015 год. за условията и реда за използване на автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата/Наредбата/ –контролът да се осъществява с АТСС,одобрено по реда на Закона за измерванията,притежаващо удостоверение за одобрен тип средство за измерване и преминало през първоначална или последваща проверка на Българския институт по метрология или от лица оправомощени от ДАМТН,удостоверено с представените по преписката Протокол № 2-4-17 от проверка на мобилна система за видеоконтрол  и Удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.02.4835, валидно до 24.02.2020 год.Съобразени са изискванията на чл.7 ал.1 и ал.2 Наредбата/отм. но действали към момента на нарушението/, като мястото за контрол е обозначено с пътен знак Е24.Съдът не споделя възражението на касатора че тъй като пътен знак Е24 не е поставен непосредствено преди зоната за контрол, както и че не е на преносима стойка както изисква чл.133а от Наредба №18/23.07.2001 год. е налице съществено нарушение  до степен да обоснове извод за незаконосъобразност на електронния фиш.Действително видно от доказателствата по делото пътен знак Е24 е монтиран на  съществуващ на място метален пилон на разстояние около 2.5 км преди началото на обхвата на АТСС.Смисълът на разпоредбата на чл.133а от  Наредба №18/2001 год. се открива в принципа залегнал в чл.32 ал.2 КРБ,че заснеманият водач следва да узнае,че е заснеман.В противен случай се нарушава негово основно човешко право.Именно поради това се изисква знакът да се постави преди зоната за контрол/към момента това изискване е отпаднало/.В този смисъл сигнализацията следва да е такава че да е видима за участниците в движението т.е. да не съществува пречка водачите да я възприемат визуално.В случая тази цел е реализирана.Безспорно, така поставен пътен знак Е234 е могъл да се възприеме спокойно от касатора.В тази насока са и доказателствата-клип №44 и съдържащата се в него информация и показанията на полицейския служител.При това положение не би могло да се приеме наличието на съществени нарушения на изискванията на Наредбата,тъй като дори и да беше изпълнено това изискване, не би се стигнало до съществено различен извод относно установените факти.Това ,както и обстоятелството,че точното място за контрол е оповестено на интернет страница на МВР е дало основание на РС-Бургас да обоснове правилен извод за липсата на съществено нарушение , ограничаващо възможността на касатора да бъде информиран, че на този пътен участък се използва техническо средство за контрол на скоростта.Представен и и Протокол по чл.10 от Наредбата,който съдържа информация за точното местонахождение на мястото за контрол,датата на използване на АТСС ,разположението на АТСС спрямо посоката на движение на контролираните МПС,ограничителните пътни знаци,разстоянието от пътния знак с въведеното ограничение до АТСС,начало и край на работата на АТСС,режим на измерване.В Протокола изрично е отразено,че ограничението на скоростта е в следствие на пътен знак,променящ общото ограничение на скоростта, важимо за мястото на нарушението.Неоснователно е възражението на касатора че  пътния знак ограничаващ скоростта на 80 км./ ч е неправилно поставен и за водача не става ясно за кой участък от пътя важи ограничението.Касае се за пътен знак В-26 “Забранено е движението със скорост по-висока от означената“.Съгласно чл.61 ал.1 и ал.3 от Наредба №18 този знак се поставя непосредствено преди участъка от пътя, за който се отнася забраната и в общия случай е в сила до следващото кръстовище.Когато дължината на зоната на въведената забрана е по дълга от 2000 м./за конкретния случай/ пътния знак се повтаря на 1000 м, но края на зоната на действие на забраната задължително се обозначава със съответния пътен знак за отмяна на забраната.По делото е безспорно че пътен знак В-26 е поставен на разстояние 2500 м. от АТСС и липсват доказателства спазена ли е разпоредбата за допълнителни знаци.Това обстоятелство обаче не би могло да се приеме за съществено нарушение водещо до отмяна на оспорения електронен фиш,тъй като видно от информацията съдържаща се в клип №44,както и представените по делото схеми и заключението на в.л.АТСС е било разположено в зоната на действие на знак В-26.Няма твърдения от страна на  касатора ,а и данни в зоната на действие на АТСС да е поставен съответния знак обозначаващ отпадане на забраната.Доказателствената сила на приложените като веществени доказателства клипове по никакъв начин не е разколебана.

       При това положение правно и доказателствено обоснован е направеният от въззивният съд извод,че по несъмнен начин е установено и доказано извършеното от касатора нарушение,за което е санкциониран с издадения електронен фиш.

       С оглед на изложеното  решението на РС- Бургас като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.При извършената служебна проверка съдът констатира че решението на РС-Бургас е валидно и допустимо.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 534/25.04.2018 год. постановено по анд.№ 848/2018 год. по описа на РС-Бургас.

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

                                                                                     2.