ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1397 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ”Албина-Албина О.”, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ РИОСВ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен експерт в ”БРЗТЗЗ“ в РИОСОВ Бургас - В.Г.М., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Младши експерт в отдел „БРЗТЗЗ” в РИОСВ Бургас - С.Г.Г., редовно призован, не се явява и представлява.

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО  е писмено становище вх.№11935/27.12.2016г. от адвокат Димова, процесуален представител на жалбоподателя по представените от ответника директор на РИОСВ Бургас доказателства. Към становището са  приложени касационна жалба срещу решение №1628/07.11.2016г. по НАХД №4763/2016г. по описа на Районен съд Бургас, жалба срещу НП №95/09.08.2016 г. на директор на РИОСВ Бургас и възражение  относно АУАН №95/21.06.2016г.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия с доклада по делото направен в предходното съдебно заседание на 13.12.2016г., съдът е разпределил доказателствената тежест като е указал, че в тежест на административнонаказващия орган е да установи съществуването на фактическите основния посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при неговото издаван и именно, поради така указаната от съда доказателствена тежест, ние не сме внесли депозита за изготвянето на съдебно-техническата експертиза, доколкото считаме, че именно РИОСВ гр.Бургас следва да установи дали в посочените обекти се намират дюни и именно те следва да заплатят определения депозит във връзка с разпределената доказателствена тежест между страните. Предвид това, че свидетелите ни бяха допуснати до разпит след изслушване на експертизата и те пътуват от София, към настоящия момент не знаехме дали ще бъде изготвена, а същите са и трудово ангажирани, поради това не успяхме да ги организираме за днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Спорът не е дали е дюни, а е това дали е природна забележителност - пясъчни дюни, което е различно. Дюни съгласно ЗУЧК и в този смисъл са „дюни“, но ние спорим че нарушението е извършено в защитена територия по смисъл на ЗЗТ, и в тази връзка сме представили достатъчно доказателства, че е в защитена територия.

 

АДВОКАТ С.: Предвид становището на ответника, поддържаме искането за експертиза и ще внесем определения депозит. Моля за възможност да внесем определения депозит в указан от съда срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Моля вещото лице като отговаря на допуснатия въпрос да посочи дали имотите попадат в част от защитена територия, а не зона. Зоната е по смисъла по Закона за биологичното разнообразие, т. нар. „Натура 2000“, а защитените територии са съгласно ЗЗТ и при проверката експертът е установил, че нарушението е извършено върху защитена територия и в тази връзка следва да се отговори за територия, а не зона.

 

АДВОКАТ С.: Ние поддържаме искането вещото лице да отговори на въпроса дали имотите с посочените идентификатори с последни цифри 74 и 85 представляват пясъчни дюни, така както е записано от административния орган на стр.2 в констативния протокол № 009980. В него не е записано защитени зони и територии, а категорично „Пясъчни дюни“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: На първа страница изрично е написано, че се прави проверка на защитена територия Пясъчни дюни и това, че не е изписано изцяло наименованието в предписанието не значи, че става въпрос за пясъчни дюни, а става въпрос за защитена зона „Пясъчни дюни“.

 

АДВОКАТ С.: В крайна сметка ние заплащаме експертизата и ние формулираме въпросите. Поддържам писменото становище по доказателствата представени от ответника в предходното съдебно заседание, считам, че не следва да се приемат, като неотносими.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка, в предходното съдебно заседание и тези представени от жалбоподателя, след проведеното съдебно заседание,  чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок от днешното съдебно заседание  на жалбоподателя за представяне на доказателство за внесения депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъде представено доказателство за внесен депозит в определения срок и това доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена санкция на основание чл.91а от ГПК, в размерите на чл.92 от ГПК.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат представени доказателство за внесен депозит до следващото съдебно заседание, определението, с което е допусната съдебно-техническа експертиза ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.04.2017г. от 10.10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесен депозит, за определяне на вещо лице по допуснатата експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: