Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1677           08.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1396 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите чрез директора на Регионална дирекция - Бургас против решение № 572/04.05.2018 г., постановено по НАХД № 1305/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 43186 от 11.01.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на СД „Дубъл – Пиперов, Станчева Сие“ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) за нарушение на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – СД „Дубъл – Пиперов, Станчева Сие“ се представлява от адвокат Н., който счита решението на Районен съд – Бургас за правилно. Иска оставянето му в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на СД „Дубъл – Пиперов, Станчева Сие“ против наказателно постановление № 43186 от 11.01.2018 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите. Отговорността на събирателното дружество е ангажирана за това, че при направена проверка на 07.08.2017 г. в обект златарски магазин, находящ се в гр. Бургас, ул. „Никола Петков“ – Подлеза, стопанисван от СД „Дубъл – Пиперов, Станчева и Сие“ е установено, че в обекта не се поддържа регистър за рекламации, с което действие търговецът е нарушил разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП.

За да отмени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че в конкретния случай, поведението на търговеца е несъставомерно по посочената разпоредба на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, поради което и ангажирането на административнонаказателната му отговорност е незаконосъобразно.

Решението на Районен съдБургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора  са неоснователни. Основният спор по делото е дали за търговецът съществува задължение да съхранява регистър за рекламациите и в търговският обект или е било достатъчно наличието на такъв регистър на адреса му за управление. Районният съд в тази връзка е изложил подробни мотиви, които изцяло се споделят от настоящата инстанция, поради което същата не немира за необходимо да ги преповтаря. Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. Правилно от първоинстанционният съд е посочено, че така формулираното задължение, сочи търговецът да поддържа един общ регистър за всички предявени рекламации – както за тези, които са предявени пред него, така и за предявените пред упълномощените пред него лица. Като при това положение, за да е нарушена разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП е необходимо да се установи, че търговецът не води регистър на предявените рекламации въобще, а не че такъв не се води в проверявания търговски обект. 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила,  а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 572/04.05.2018 г.,  постановено по НАХД № 1305/2018 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                             2.