ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1396 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ”Албина-А.О.”, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ РИОСВ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен експерт в ”БРЗТЗЗ“ в РИОСОВ Бургас – В. Г. М., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ младши експерт в отдел „БРЗТЗЗ” в РИОСВ Бургас – Е. П. П., редовно призован,

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ”Албина-А.О.” против предписание обективирано в констативен протокол № 009980/ПД-12-11 от 31.05.2016г. съставен от Валентина М. – главен експерт БРЗТЗЗ в РИОСВ Бургас и Елена Петрова П. - младши експерт БРЗТЗЗ в РИОСВ Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 9866/25.10.2016г. от жалбоподателя, в която заявява, че не се поддържа искането за спиране предварителното изпълнение на обжалваното предписание.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам изцяло жалбата така, както е предявена. Моля, да се приемат представените по делото доказателства. Поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза по въпроса, който сме формулирани в самата жалба. Моля, да ни бъдат допуснати и гласни доказателства на двама свидетели при режим на довеждане, с показанията на които ще установим фактическите обстоятелства, които са съществували към момента на издаване на обжалваното предписание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля, да се отхвърли жалбата. По отношение на експертизата не възразявам, като може би трябва да се докаже с нея, не че са пясъчни дюни, а защитена природна забележителност. За нуждите на експертизата представям и моля да приемете заповед № РД-9/24.02.2003г. на МРРБ, заповед № РД-10/24.02.2003г., регистър на защитените територии и защитените зони в България, Заповед № 2109/20.11.1984г., „Природна забележителност „Пясъчни дюни” в м.Каваците, с приложен картен материал, констативен протокол от 22.04.2004г., договор от 12.11.2004г., писмо изх.№4812/03.12.2004г., заповед №121/03.12.2004г., протокол от 14.12.2004г., известие за доставяне  ИД PS 800 008Q4F6, заявление вх. № 3049/21.05.2010г., писмо изх.№ 3050/08.06.2010г., известие за доставка ИД PS 800 008Q4F 5, карта на природна забележителност „Пясъчни дюни” в м.Каваците, заявление вх.№3050/21.05.2010г., удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни № Т027402313/29.06.2004г., писмо изх.№ 271/01.09.2015г., с приложени 6 броя снимки, констативен протокол № 00877/01.07.2015г., констативен протокол № 009263 от 09.09.2015г., писмо изх. № 7050/14.09.2015г., писмо изх. № 4762,7050 от 14.09.2015г., сигнал вх.№ С- 116/25.05.2016г. с приложени към него снимки, решение по кнахд № 781/2016г. на Административен съд Бургас, решение нахд. №4763/2016г на Районен съд Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Моля, да ми се даде възможност до следващото съдебно заседание  да взема становище по така представените доказателства в днешното съдебно заседание, предвид техния обем, както и да направя допълнителни доказателствени искания.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.: Оспорвам жалбата. Присъединявам се към становището на юрисконсулт М.. Първо искам да кажа, че нарушението не е установено на 21.06.2016г., а  още през 2015г. при извършена проверка от Детелина Иванова на 01.07.2015г. в природната забележителност, която проверка е планова. При проверката е установено още тогава местоположението на караваните. Едно и също е нарушението през двете години и караваните са на едно и също място и през двете години. При установяване на нарушението е съставен АУАН и е дадено предписание караваните да бъдат премахнати от границите на природната забележителност. Това е защитена територия, която попада и в защитена зона „Натура 2000”. Проверка дали е изпълнено предписанието е направена септември месец 2015г., като за това има приложен протокол по делото. При проверката е установено, че тогава палатките и караваните не са премахнати, даже са станали малко повече. Установено е, че освен, че караваните са поставени, с временни връзки се захранват с ток и вода и жалбоподателят има ангажимент и да ги съхранява в съседен имот през зимата, като ги премахне от местоположението им на първа позиция от пясъчните дюни и ги съхранява в съседен имот, през зимата. Това е записано в констативния протокол през септември месец 2015г. и не е отречено от г-жа А.О.. По време на същата проверка тя е запозната с режима на защитената територия, лично и го изчетохме с колежката Е.П. с която извършихме проверка и тя е уведомена за нарушението, което извършва и не е възразила. Когато през май месец 2016 г. получихме сигнал, че пак се разполагат каравани, установихме че са разположени на същото място където бяха и през 2015г., но още не бяха свързани с временните връзки към ток и вода и оттам вече дадохме предписание, наистина да ги премахнат оттам, но г-жа О. не ги премахна и при последващия контрол на 21.06.2016г. установихме, че вече са свързани с временни връзки с ток и вода и не е изпълнено предписанието и съставихме акт за неизпълнение на предписание. Самият акт не преустановява извършването на нарушението, той само санкционира, дадохме ново предписание за премахване от защитената територия на караваните и по конкретно от пясъчните дюни, където са позиционирани, защото са предмет на опазване на самата защитена територия. Като доказателство, че действително попада в защитената територия сме представили документи във връзка с границите на тази територия в картата на КВС през 2004г.. Там имотът е един цял, общ имот, не знам дали е маркиран върху картата, който в последствие в кадастралната карта е разделен на четири имота, два от които към днешна дата са държавна публична собственост и в които ежегодно г-жа О. позиционира каравани. Режимът на защитената територия не позволява поставянето на каравани и палатки и всъщност това е нарушението, което се извършва, режимът е обявен с обявяване на природната забележителност.

 

АДВОКАТ С.: Държим вещото лице да се отговори дали това са пясъчни дюни.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.: В протоколът от 21.06.2016г. в текста е описано конкретно фактическото състояние, без да е описано природната забележителност, тъй като на първата стр.1 е записано природна забележителност и кои е имота от защитената територия. Предвид предисторията на нарушението на г-жа О., тя е била уведомена за защитената територия по смисъла на Закона за защитени територии.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Присъединявам се към становището на г-жа М. и юрисконсулт М..

 

АДВОКАТ С.: Категорично възразявам срещу твърдението, че доверителката ми не е възразявала срещу така издадените констативни протоколи, то има множеството възражения, които са подадени от същата и оборват тези твърдения, като в следващото съдебно заседание ще представя всички възражения и жалби.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.: Когато казах не възразява, имах предвид, че не възразява относно това, че е ангажирана с караваните.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно техническа експертиза, вещото лице на която да отговори на въпроса какво представлява площта под разположените каравани в имоти с идентификатори 67800.54.74 и 67800.54.85 и същата част ли е от защитена зона ?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ДОПУСКА исканите от жалбоподателя двама свидетели, които да бъдат разпитани след изслушване на заключението на вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по представените в днешно съдебно заседание доказателства и да изчерпи доказателствените си искания.

 

 По приемането на представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от процесуалния представител на ответника, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, с оглед предоставената възможност на жалбоподателя да изрази становище по тях.

 

На основание чл.170 ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изискван за издаването му, включително и да ангажира доказателства за компетентност на лицата издали процесните предписания-

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи обстоятелствата посочени в жалбата, както и да установи съществуването на фактите, от които черпи благоприятни правни последици.

 

ДАВА възможност на страните да изчерпят доказателствените си искания в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, като им УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото на съответната страна ще бъде наложена санкция по чл.92а от ГПК, в размерите на чл.91 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.02.2017г. от 10.40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: