ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1396 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.И., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.М.В.-К. и К.Я.В., не се явяват. Вместо тях се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.Б. редовно уведомена, не се явява, не изпращат представител

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Интер Травел” ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.С.С. – 48 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г.: На стр. 2 от заключението сте записали под схемите долу, че с изменението се заличават сградите, които са били нанесени при одобряването на Кадастралната карта за имота и се нанасят две нови сгради. От преписката и от прегледа на различни документи и на място може ли да кажете какво е наложило това изменение, тази промяна на конфигурацията на Кадастралната карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Няма представени в преписката проекти, които да представляват преустройство. Според мен изменението е направено, за да се отрази сегашното състояние на самостоятелните обектите в сградите, като искам да обясня по-точно, че в новонанесената сграда № 4, самостоятелните обекти са върху сграда № 1 и № 2 – бивши, заради това  сградите № 1 и № 2 са заличени и са нанесени две нови сгради – № 3 и № 4, със съвършено различни конфигурации от предните две, като в сграда № 4 са нанесени два самостоятелни обекта, а в сграда № 3 не са нанесени самостоятелни обекти. Няма приложен някакъв проект за преустройство или някакво разрешение за строеж.

АДВОКАТ Г.: На стр. 3 от заключението под схемите сте записали, че картата е изменена поради непълноти и грешки. Защо така решихте? Има ли съставен акт за непълноти и грешки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Няма съставен акт за непълноти и грешки. Изписала съм така, защото тази промяна не е настъпила след приемането на Кадастралната карта, а имотите са били така и преди  нейното приемане, но не са били отразени по този начин.

АДВОКАТ Г.: Откъде разбрахте, че имотите са били преди приемане на Кадастралната карта по този начин, както са нанеси сега с тази промяна? Намерихте ли предходни кадастрални планове? Видяхте ли там какви сгради са нанесени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: В предходните кадастрални планове сградите са нанесени така, както са нанесени при приемането на Кадастралната карта – сграда № 1 и № 2.

АДВОКАТ Г.: Може ли да се направи изводът, че през 2009 г. обектите са съществували така, както съществуват към момента?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Преустройството на магазините може да е направено и след 2009 г., но няма документ, от който да се вижда кога е направено преустройството. Сградите са стари и заради това съм предположила, че са били така и преди приемане на Кадастралната карта.

АДВОКАТ Г.: На стр. 4 сте записали, че прилагате копие от Кадастралния регистър преди изменението. Нямам приложен към експертизата. Може ли да обясните защо не е приложен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Не съм приложила Кадастралния регистър. Ако може изречението да се счита за невярно – „Прилагам копие от Кадастралния регистър преди изменение на Кадастралната карта и обжалваната заповед.” Обяснила съм в текста какво е записано в Кадастралния регистър. В текста, имах предвид в отговор на въпрос № 2.

АДВОКАТ Г.: Откъде направихте извода какво е било отразено в картата преди извършеното изменение с обжалваната заповед и какви обекти са нанесени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Състоянието преди промяната на Кадастралната карта съм видяла от графичната част на приложената преписка в Агенцията по кадастъра.

АДВОКАТ Г.: На въпрос № 4 сте записали, че нямате достъп до фасадите на сградите, но сте направили извода, че сегашното отразяване в Кадастралната карта съответства на сградите в момента. Вие успяхте ли да видите калканите на сградите, изобщо каква е конфигурацията на сградите, които се намират в имота, защото калканът отделя две сгради?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Заради това, че не съм могла да видя калканите, съм изказала моето предположение, че сградата е една.

АДВОКАТ Г.: На последния  въпрос сте дали схема, в която са отразени имотите в сграда № 3. Това има ли го в кадастъра или е Ваше отразяване на обектите  на тази новообразувана сграда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Тези самостоятелни обекти не са нанесени в Кадастралната карта. Аз съм ги заснела на място и смятам, че това са самостоятелните обекти в сградата.

АДВОКАТ Г.: Схемата на стр. 5 е по Ваше заснемане, не е извадка от кадастъра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Да, направила съм я на място в сградата.

АДВОКАТ Г.: Обектът на Н.И. нанесен ли е в кадастъра в момента?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Имотът  на Н.Г.И. не е нанесен в момента в кадастъра. В тази схема, която аз съм представила на стр. 5 от заключението, имотът е отразен като магазин.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Самостоятелният обект с идентификатор 07079.610.117.1.2, собственост на държавата, отразен ли е в Кадастралната карта след въведеното изменение, което се обжалва?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Този имот не е отразен в Кадастралната карта. Той е заличен при промяната на Кадастралната карта.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: С обжалваната заповед установили ли сте да се нанасят допълнителни кадастрални данни по смисъла на чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗКИР.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Не, не съм установила с обжалваната заповед да се нанасят допълнителни кадастрални данни, изброени в чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗКИР.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да приеме заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Д.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на внесения  депозит в размер на 350 лева.

 

АДВОКАТ Г.: Във връзка с изясняване на обстоятелствата във връзка със състоянието на сградите към момента на приемане на Кадастралната карта, представям извадка-копие от кадастралния план и регулационния план на общината, последният действащ преди приемане на Кадастралната карта, както и предходния такъв, скица с корекция и решение по административно дело № 1397/2014 г. на Административен съд Бургас, което е влязло в сила. Нямам заверено решение, но служебно съм проверила, че е влязло в сила, с което е отменена последваща заповед, която вещото лице коментира в заключението.

Ще моля да приемете като доказателства адвокатско пълномощно за платен хонорар, както и списък на разноските, които ще моля  да бъдат присъдени,  с копие за страните.

АДВОКАТ Т.: Аз съм запознат с приложените доказателства, не възразявам да бъдат приобщени към доказателствения материал. Запознат съм, както със съдебното решение, така и с останалите документи, представени днес.

Моля да приемете разписка, с която удостоверяваме заплащане на адвокатско възнаграждение, в размер на 200 лева, както и списък на разноските, които моля да ми бъдат присъдени. Други доказателства няма да соча. Моля да бъде приключено събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам доказателствени искания. Моля да приобщите събрания доказателствен материал.

 

СЪДЪТ счита, че представените доказателства следва да бъдат приети, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от адвокат Г. в днешно съдебно заседание доказателства по опис; договор за правна защита и съдействие от Н.Г.И., списък на разноските, изготвен от адвокат Г.; списък на разноските, представен от адвокат Т., и разписка към него.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, като приемете, че административният акт страда от особено съществени нарушения и обявите същия за нищожен, респективно, в случай, че приемете, че не страда от особено тежки пороци, да отмените същия като незаконосъобразен, като считам, че доверителката ми не е била редовно уведомена и едва по повод на друго водено от нас дело е узната за така издадената заповед от Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас.

Моля да ми присъдите съдебно-деловодните разноски.

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата. Считам същата за основателна. Действително при издаване на атакуваната заповед № РД-18-9/30.01.2009 г., са допуснати съществени нарушения на процедурните правила, което води до нейната нищожност. Както разбрахме от вещото лице няма съставен акт за непълноти и грешки. Самата разпоредба императивно задължава административния орган да издаде по-скоро отказ, така че заповедта е нищожна  и моля за произнасяне в този аспект.

Моля да ни присъдите разноски в размер на 200 лева за процесуално представителство.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема госпожо съдия, считам обжалваната заповед за незаконосъобразна до степен на нищожност, издадена при неспазване на формата, в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила. На първо място считам, че оспорената заповед е издадена в нарушение на изискванията за форма, визирани в чл. 146, т. 2 АПК, тъй като не съдържа изискуемите в чл. 59, т.4 АПК реквизити, а именно посочване на фактически основания за издаването и. Безспорно от доказателствата по делото се установи, че посочените правни основания не кореспондират на фактическите такива, установени в настоящото производство. Фактически с производството по изменение на Кадастралната карта е извършено отстраняване на непълноти и грешки по смисъла на §1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и регистри.

 Моля да обявите обжалваната заповед за нищожна в условията на алтернативност – да я отхвърлите като незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ дава възможност на страните в 5-дневен срок от днес да представят писмени бележки.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: