ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1396 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.И., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.М.В.-К., К.Я.В. и В.И.Б. редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Интер Травел” ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.С..

 

На повторното именно повикване в 10:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.И., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.М.В.-К., К.Я.В. и В.И.Б. редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Интер Травел” ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.С..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Г.: Във връзка със заключението на вещото лице представям извадка от преписката към акта за държавна собственост, който е представен по делото – копие от приложена скица по плана от 1910г., когато е станало отчуждаването, и последващите два акта за държавна собственост, съставени при отчуждаването на магазините в процесното УПИ. Във връзка с тези документи, които представям, ще поставя и допълнителни въпроси към вещото лице.

Други доказателства няма да представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание и да отложи делото за следващо съдебно заседание за изслушване на вещото лице, представило по делото заключение. На последното следва да се укаже, че при повторно неявяване без уважителна причина ще му бъде наложена санкция за неоснователно забавяне на делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.03.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да бъде призовано вещото лице, като на същото се укаже, че при повторно неявяване без уважителни причини ще му бъде наложена санкция за неоснователно забавяне на делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: