ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1396 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Г.И., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.М.В.-К. и К.Я.В., редовно призовани, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание. По делото е представена молба от адвокат Д.Т., с приложено пълномощно, с която молба се изразява становище по хода на делото, по основателността на жалбата и по доказателствата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Интер Травел” ООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.Б., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Считам че оспорваната заповед страда от особено съществени пороци, водещи до нейната нищожност, като становище съм изразила още веднъж допълнително, което представям в днешно съдебно заседание.

Моля да приемете писмени доказателства под опис.

Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, подробно описани в становището ми.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам жалбата за основателна. При издаване на атакуваната заповед са допуснати съществени нарушения на процедурните правила, които водят до нейната нищожност.

Представям и моля да приемете Акт за държавна собственост №5126/30.09.2010 г.; скица, която е послужила за издаването му от кадастъра, както и заповедта, от която е видно, че обект, собственост на държавата е предоставен за управление от Драматичен театър „Адриана Будевска”. Към настоящия момент няма промяна в собствеността по отношение на обекта, собственост  на държавата, но същият след приемането на процесната заповед на АГКК е заличен в кадастралната карта, но съществува на място, т. е. към настоящия момент кадастралната карта не удостоверява вярно и точно разположението  на обектите.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание.

Следва да уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в молбата, депозирана в днешно съдебно заседание, въпроси.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание – нотариален акт за замяна на недвижим имот № 191, том 36, дело № 7126/2011 г.;  нотариален акт за дарение на недвижим имот № 15, том 33, дело 10983/1993г. по описа на БРС; договор за доброволна делба от 20.04.1993г.; акт за частна държавна собственост №5126/30.09.2010г., вписан в Служба по вписванията Бургас под № 161, том 31, Дв. вх. рег. № 10015; схема на самостоятелен обект в сграда №35308/17.09.2010 год.; уведомление изх. № 99-21689-02-10-23001/17.11.2009 г. на СГКК Бургас; становище от Н.Г.И. ***5484/27.11.2009г.; заявление от Н.Г.И. ***010г.; пълномощно от Н.Г.И. за упълномощаване на адвокат М. И.; скица на ПИ №35307/17.09.2010 год. и заповед № РД-10-40/21.03.2007 г. на Областен управител на област Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в молбата, депозирана в днешно съдебно заседание от адвокат Г., въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес. След внасяне на депозита вещото лице ще бъде определено от съда в закрито заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.01.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: