ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1396 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.Х., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото служебна бележка, издадена от директор на Общинско предприятие „Пристанище Царево” на 15.10.2013 г. и  такава, издадена от изпълнителния директор на „Пасат България” АД на 16.10.2013 г.

Моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел Е.Б.О.,  който е организатор експлоатация в Пристанище Царево, с показанията на който ще установим какво е било състоянието на лодката след ураганната буря през м. февруари 2012 г.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да соча нови доказателства.

По отношение на свидетеля, лично аз считам, че разпитът е ненужен, поради простата причина, че тези две служебни бележки се явяват достатъчно доказателство. Ако счете уважаемият съд, че трябва да се изясняват някакви допълнителни факти, да бъде допуснат.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и двете служебни бележки, представени  от жалбоподателя в днешно съдебно заседание. Следва да бъде уважено и искането за събиране на гласни доказателства, като допусне до разпит в качеството на свидетел на лицето Е.Б.О., затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представените в днешно съдебно заседание 2 броя служебни бележки, издадени от ОП „Пристанище Царево” и „Пасат България” АД.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Е.Б.О..

СНЕМА самоличността на свидетеля и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Е.Б.О. – 59 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Работи в Пристанище Царево като организатор експлоатация.

СВИДЕТЕЛЯТ О.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво Ви е известно за състоянието на лодката и в какво се е изразявал този ремонт?

СВИДЕТЕЛЯТ О.: През м. февруари 2012 година имаше ураганна буря, която засегна всички лодки, които се намираха на Порт Царево – и в Пристанище Царево, и в Пристанище Мичурин. Лодката беше блъскана в съседните до нея лодки и състоянието след урагана не позволяваше да бъде използвана по предназначение без да бъде извършен основен ремонт.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля О..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да соча доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Като че ли каютата остана същата. Единствено по нея не сме работили. Всичко останало беше ремонтирано, като основни компоненти на лодката бяха сменени и заради това в посочения в служебните бележки период изобщо не съм имал обективна възможност да извършвам риболов. Лодката беше пусната на вода май месец тази година и затова моля да отмените заповедта, с която ми се отнема разрешителното за риболов.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо съдия Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е издала един акт, с който са отнети правата на уважаемия господин да осъществява стопански риболов. Този акт е издаден въз основа на Закона за рибарството и аквакултурите, където изрично се казва, че ако едно лице не осъществява в известен период улов, правата му ще бъдат отменени. Това не е написано случайно. Всички лица, които осъществяват стопански риболов, имат множество права и малко задължения, с едно от които уважаемият господин трябва да бъде запознат е, че когато няма да осъществява стопански риболов за повече от 6 месеца, е длъжен в 14-дневен срок да уведоми агенцията, където неговите права и задължения се замразяват до момента, в който придобие отново качеството си на лице, което да осъществява стопански риболов. Както беше видно от свидетелските показания и от пледоарията на жалбоподателя стана ясно, че никъде такова не е извършено и ИАРА, ще прозвучи странно, няма как да знае на кой му се е разбила лодката и няма как да знае какви вредни последици са настъпили за тези лица. Моля да потвърдите заповедта.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: