ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 22.10.2008 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 22 октомври 2008 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                                

 разгледа адм. дело 1396  по описа за 2008  год.

 и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, депозирана от търговското дружество “Бутед” АД – Бургас, насочена против действия на общинската администрация и в частност – Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклами” при община Бургас, по определяне на допълнителна такса “битови отпадъци”.

         Жалбоподателят твърди, че по повод направено от него искане за издаване на данъчна оценка на недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в гр.Бургас, ул.”Калоян” № 166 – северна промишлена зона, в хода на процедурата бил уведомен, че начислената за този имот такса “битови отпадъци” е в размер на 9 088.26 лв. и тъй като таксата не е внесена в пълния й размер, оказало се невъзможно издаването на исканото удостоверение, в което да бъде отразена и липсата на налични задължения към община Бургас. Описва се хронологията на взаимоотношенията и кореспонденцията, проведена между Дирекция “МПДТР” и Дирекция “ЕУРООС” при община Бургас, като става ясно, че при извършена проверка е било констатирано пълно несъответствие между вида и броя на декларираните от “Бутед” АД съдове за битови отпадъци и фактически ползваните от търговското дружество. Поради тези обстоятелства се е стигнало до преизчисляване на дължимата такса “битови отпадъци”, която била определена в размер на 9 003,18 лв.

         Жалбоподателят оспорва действията на общинските дирекции “МПДТР” и “ЕУРООС” във връзка с определянето на по-висок размер на таксата, като счита, че същите представляват индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.2 от АПК, с който са констатирани задължения на дружеството. Петитумът на жалбата е формулиран като такъв да бъдат отменени действията на Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, изразяващи се в определяне и констатиране на дължимия от “Бутед” АД размер на такса “битови отпадъци”. В съдебно заседание отново е направено изрично уточняване на искането, че се оспорват именно действията на общинската администрация, с които е определен размера на задължението за такса “битови отпадъци” за 2008 год. в размер на 9 003,18 лв., така както същото е описан в съобщение № 79-Б-286/26.05.2008 год.

         При така изложените обстоятелства съдът намира подадената жалба за процесуално недопустима, като насочена против действия, неподлежащи на съдебен контрол за законосъобразност.

         Обжалваните от дружеството действия са обективирани в писма-кореспонденция между общински дирекции в община Бургас, проведена по повод съставен констативен протокол № Е 1276/06.11.2007 год., съставен от Дирекция “ЕУРООС” при община Бургас, с който, при извършена проверка било установено, че имотът, находящ се в гр.Бургас, ул.”Калоян” № 166, собственост на “Бутед” АД, се обслужва от 1 бр. контейнер с вместимост 4 куб.м. За същият този имот търговското дружество е подало декларация, че се обслужва от 1 бр. контейнер с вместимост 1,1 куб. м. На основание тези констатации са били разменени писма между тази дирекция и компетентната да определи размера на дължимата такса “битови отпадъци” Дирекция “МПДТР”.

         Така извършените от общинските дирекции действия не носят белезите и характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, нито се вместват в хипотезата на действия по смисъла на чл.250 от същия кодекс.

            Извършените от общинската администрация действия имат технически характер, като посредством тях се установяват фактически обстоятелства от значение за определяне на съответното задължение. Правата и задълженията, които биха възникнали за засегнатото лице възникват не по силата на тези действия, а по силата на издаден впоследствие въз основа на тях административен акт. Извършените действия имат само подготвителен, технически характер, без самостоятелен статут и значение, като подготвят и обезпечават издаването на крайния административен акт – в случая това е съобщение 0 70-Б-286/26.05.2008 год., с което дължимата такса “битови отпадъци” за  недвижимия имот е била определена в размер на 9 003,18 лв. Именно това съобщение е годният за обжалване административен акт и би могъл да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно разпоредбата на чл.9б, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ, съгласно който вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като съгласно § 21, ал.2 ПЗР на ЗИДЗМДТ съобщенията имат статута на акт за установяване на вземането по чл. 9б, ал. 2 и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Никъде в жалбата не се споменава посоченото съобщение и това е допълнително основание съдът да приеме, че обжалването не е насочено срещу този годен за съдебен контрол административен акт, а именно срещу действията на общинската администрация, довели до неговото издаване. Отделен е въпросът, че в съдебно заседание пълномощникът на дружеството направи изявление, че за първи път е узнал за завишения размер на данъка по време на процедурата по издаване на данъчна оценка на имота и в този смисъл направи възражение за оспорване на подписа върху обратната разписка, с която е било доставено това съобщение, но дори и това да е така, тези оспорвания и възражения биха могли да бъдат направени в съдебен процес по обжалване на съобщението.

         На основание изложените по-горе съображения съдът приема, че в случая не е налице годен за обжалване административен акт или действия на общинската администрация по смисъла на АПК, поради което жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството  по делото – прекратено.

         Не следва да бъдат обсъждани доказателствените искания и оспорвания, направени от страна на жалбоподателя, тъй като същите биха били допустими, относими и необходими в рамките на процес относно осъществяване на контрол за законосъобразност на съобщение № 70-Б-286/26.05.2008 год.

         Ръководен от горните мотиви, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Бутед” АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Цар Калоян” № 166 против действия на общинска администрация – Бургас по определяне на допълнителна такса битови отпадъци.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1396/08 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                          СЪДИЯ:………............