Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       1501                                      24.07.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Ч., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1395 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Агенцията за държавна финансова инспекция- София, представлявана от пълномощника Р.К.- юрисконсулт, против решение № 524 от 23.04.2018 г., постановено по АНД № 617/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска да отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Пълномощникът на ответника оспорва касационната жалба. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила решението на БРС.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 11-01-334/15.01.2018 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) е наложено на П. В. Р. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), вр. §2 от ДР на ЗПФ. За да постанови този резултат, БРС е приел, че е налице маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Съдът е посочил, че не са налице данни за трайно и системно нарушаване правилата за организиране и изпълнение на общинския бюджет. Отбелязал е, че обстоятелствата, при които е извършено деянието също не обосновават извод за висока степен на обществена опасност, тъй като не са произтекли вредоносни последици. Съдът е счел, че превишаването от 13.58 % на годишния размер на плащанията не може да бъде определено като значително такова над нормативно установения лимит, а и не е самоцелно допуснато от жалбоподателя, предвид конкретно установените мотиви за извършените плащания по общинския дълг, целящи избягване на по-високи санкции, произтичащи от неизпълнението им, тъй като са плащания по заварени от него договорни обвързаности. С оглед горните констатации съдът е формирал извод, че обществената опасност на извършеното нарушение е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид, поради което дори и минимално наложеното на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 200.00 лева се явява несъразмерно спрямо тежестта на конкретното нарушение.

Според настоящия съдебен състав решението е неправилно.

С обжалваното наказателно постановление е наложена на ответника по касационната жалба П. В. Р. глоба в размер на 200 лева за това, че в качеството си на кмет на община Созопол и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал.3 от ЗПФ е извършил на 05.01.2016 г. плащания по общинския дълг в размер, надхвърлящ 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, с което е нарушил чл.32, ал.1, вр. § 2 от ДР на ЗПФ.

С нормата на чл. 32, ал. 1 от ЗПФ е въведено ограничение в годишния размер на плащанията по общинския дълг- същият не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнение бюджета на общината. При определяне годишния размер на плащанията по дълга се включват дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг (ал. 3 на чл. 32 от ЗПФ), а се изключва дългът по временни безлихвени заеми и по предоставени на общините заеми от други лица от сектор „Държавно управление“ (ал. 5). На основание § 2 от ДР на ЗПФ неизпълнението на разпоредбите на този закон е нарушение на бюджетната дисциплина, а нарушението на нормативен акт, уреждащ бюджетната дейност, съставлява административно нарушение по чл. 32, ал.1, т. 1 от ЗДФИ, за което е предвидено в нормата административно наказание глоба в размер от 200 до 2000 лева.

В случая по делото е установено, че средногодишният размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на Община Созопол, е 15048 066 лева. Общо извършените плащания по общински дълг през 2016 г. са в размер на 28 077 762.00 лева, като от тях се изключват при изчисляване на съотношението плащанията по чл.32, ал.5 от ЗПФ в размер на 22 491 442 лева, от които: 18 812 903 лева заеми от „ФЛАГ”; 701 334 лева заеми от ПУДООС; 2 977 205 лева по реда на ДДС 06/03.09.2011 г. за авансово финансиране по оперативни програми, администрирани от Националния фонд). Останалата част от плащанията по дълга- 5 586 320 лева, в т.ч. по договор за инвестиционен кредит № 045-БЮ/11.12.2015 г. от „Инвестбанк” АД- 5 555 495 лева, от които главница 5 530 000 лева, лихви 23 444 лева и такси 2 051 лева, и по договор банков кредит № ИК-02-Б016/01.11.2016 г. от „Общинска банка” АД- лихви в размер на 30 825 лева, представляват 37.12 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години. Първото плащане за 2016 г. е в размер на 4 300 000 лева- главница по договор за инвестиционен кредит № 045-БЮ/11.12.2015 г. и е извършено въз основа на нареждане от 05.01.2016 г., подписано от Рейзи в качеството му на кмет и първостепенен разпоредител с бюджета на Община Созопол. Така изплатената сума представлява 28.58 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години и още към този момент е надвишен с 13.58 % допустимият съгласно чл. 32, ал.1 от ЗПФ размер на плащанията.

При тези данни правилно е прието от районния съд, че е налице превишаване годишния размер на плащанията за 2016 г., регламентиран с чл.32, ал.1 от ЗПФ. Несъмнено субект на отговорността е кметът на общината, който осъществява плащания по общинския дълг в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет, съгласно нормата на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА. С извършените през 2016 г. плащания по общинския дълг е надвишен допустимият праг от 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, с което е осъществен съставът на нарушението, за което е наложено наказанието.

Съгласно нормата на чл. 93, т. 9 от НК, приложима в настоящото производство на основание чл. 11 от ЗАНН, „маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. В случая деянието не представлява „маловажен случай“ по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК, тъй като обществената му опасност е типичната за този вид нарушения. Обстоятелството, че не са налице данни за извършени от Рейзи предходни нарушения на бюджетната дисциплина, не е достатъчно да обоснове извод за маловажност на административното нарушение, а и е съобразено от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум. Ирелевантно е обстоятелството, че не са настъпили вредни последици, доколкото нарушението е формално (на просто извършване) и за неговата съставомерност законът не изисква такива да са настъпили. Превишаването на годишния размер на плащанията по общинския дълг не е незначително, доколкото при допустими 15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия са изплатени 28.58 %, т.е. почти двойно по-висок размер. Не се основава на доказателствата по делото изводът на районния съд, че се касае за плащания по заварени от наказаното лице договорни обвързаности- при подписване на договора за инвестиционен кредит (приложен на л. 7 от делото на БРС) Община Созопол е представлявана от Рейзи в качеството му на кмет. Не могат да бъдат споделени и изводите на БРС за избягване с извършеното плащане на по-високи санкции, произтичащи от неизпълнение на договорното задължение, доколкото размерът на плащанията по договора е известен на страните още към момента на поемане на задължението и е могъл да бъде съобразен с финансовите възможности на общината и с предвиденото в чл. 32, ал.1 от ЗПФ ограничение. Ето защо и с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, свързани с ефективното разходване на бюджетните средства, съдът приема, че наложеното наказание- глоба в размер на 200 лева напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение. С обжалваното НП законосъобразно е ангажирана отговорността на ответника по касационната жалба, поради което решението на БРС следва да се отмени, като постановено в нарушение на закона и вместо него се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

 

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 524 от 23.04.2018 г., постановено по АНД № 617/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-334/15.01.2018 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) е наложено на П. В. Р. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), вр. §2 от ДР на ЗПФ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.