ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1395 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРАДА“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ГРЕЙНФОРС“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да се даде ход на делото. Считам, че не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба и допълнение към жалба на „АГРАДА“ ООД против заповед №494/15.06.2016 г. на Кмета на община Приморско за прекратяване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване, открита със заповед № 420/01.06.2016 г. на кмета на община Приморско за отдаване под наем на недвижим имот частна собственост на община Приморско – терен за къмпинг – вътрешен Приморско – Китен – през ММЦ – местност „Атлиман“, представляващ ПИ № 37023.501.34 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател,  поддържаме жалбата и допълнението към нея на всички изложени основания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваната заповед. След запознаване с административната преписка, правим още следното допълнение – считаме, че освен липсата на мотиви в заповедта, което основание поддържаме, препращането към въпросния протокол на комисията от 13.06.2016 г. е недопустимо, тъй като съобразно съдебната практика се изисква в обжалвания административен акт да се съдържат конкретни факти, правни основания за неговата незаконосъобразност. Отделно от това, цитираният протокол от 13.06.2016 г. първо не е бил връчван до настоящия момент официално на моя доверител. Освен това, практически в него също липсват мотиви по отношение на това каква точно нередност, респ. незаконосъобразност има по процедурата, което да доведе до нейното прекратяване. Считаме, че предложението от моя доверител е направено законосъобразно, дадена е такава годишна наемна цена, която отговаря на условията  за провеждането на търга.

Моля да приемете доказателствата към жалбата и не възразявам да приемете приложената от административния орган административна преписка, с която сме се запознали. Други доказателства няма да соча.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, оспорвам жалбата, както с направеното допълнително писмено уточнение, така и с уточнението, направени в настоящото съдебно заседание. Считам, че са неоснователни, а издадената от Кмета на Община Приморско заповед е правилна и законосъобразна, като се съобразите напълно с решението на нарочната комисия, назначена за провеждане на търга. В самото решение на комисията изрично е записано, че двете предложения не отговарят на изискванията на търга така, както са обявени. След като не са налице валидни предложения, то правото е на провеждащия търга да прекрати самата процедура по същия.

Да се приемат представените с преписката доказателства. Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

 

Съдът с оглед изявлението на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и отмените издадената заповед на Кмета на Община Приморско, с която се прекратява процедурата по провеждането на търга, като поддържам основанията  и ги считам доказани от доказателствата по делото, че самата жалба е без мотиви, което принципно е достатъчно основание за отмяна. Тя не съдържа конкретни констатации относно обстановката, нито има изложение от правна страна във връзка с правните изводи на административния орган, обосноваващи въпросното прекратяване. Протоколът от 13.06.2016 г., към който се препраща, не е връчен на доверителя ми. Отделно той самият също не съдържа мотиви, които биха могли да бъдат мотиви на оспорения административен акт. Отделно от това, считаме, че наддавателното предложение на моя доверител е било съобразено с условията за провеждане на търга с тайно наддаване, в който изрично е записано, че се предлага проекто-договор, а въпросният договор съдържа годишна наемна цена. Във връзка с това доверителят ми е дал предложение за такава годишна наемна цена, при липса на конкретна методика и на твърд механизъм, по който да се определя тази годишна наемна цена. Считаме, че начинът, по който е направено наддавателното предложение, е абсолютно допустимо и в унисон с условията за провеждане на търга, затова прекратяването е незаконосъобразно.

Моля да присъдите на доверителя ми разноските в производството и да ми дадете възможност за по-подробни съображения, които да изложа в писмена защита.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите изцяло жалбата против заповед № 494/15.06.2016 г. на Кмета на Община Приморско, респ. да потвърдите заповедта. Подробни съображения за това сме изложили в становището си по жалбата, придружаващо самата преписка, което поддържам изцяло. Считаме, че не са налице изложените от жалбоподателя  процесуални нарушения и нарушения на материалния закон.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: