Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 1127         Година 25.06.2015           Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на шестнадесети юни две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря С.А.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1395 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано е по жалба на „Зеда тур“ АД, гр.София, ул.“Хан Крум“ № 12, представлявано от И.М.П. против изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за гр.Несебър, с което като собственик на имот с идентификатор 51500.505.253.4 е записан „ЕВН България Електроразпределение“ АД. Счита направеното изменение за нищожно, поради липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на ЗКИР. Прави искане да се отмени изменението и да се дадат указания на административния орган да възстанови като собственик на имота в кадастралния регистър „Зеда тур“ АД. В съдебно заседание, поддържа жалбата и моли да бъде уважена и да му се присъдят направените по делото разноски. 

Ответникът – Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваната страна „ЕВН България Електроразпределение“ АД, гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 37, редовно уведомен, изразява становище за неоснователност на жалбата и прави искане да бъде отхвърлена.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните, че със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Несебър, в която сграда с идентификатор 51500.505.253.4 е записана на името на „Зеда тур“ АД.

Съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, т.ХV, рег.№ 9225, дело № 2838 от 2007г. на нотариус с рег.№ 110 на Нотариалната камара(л.42-44 от делото), „Слънчев бряг“ АД е продал на „ЕВН България Електроразпределение“ АД , шест имота, един от които е масивна сграда представляваща трафопост „Сирена“, която сграда е с идентификатор 51500.505.253.4 по КККР на гр.Несебър. 

Видно от писмо изх.№ 99-810-02-10-28158/30.01.2014г. (л.147 от делото) на началника на СГКК гр.Бургас, по заявление от 02.12.2008г. подадено от „Слънчев бряг“ АД е извършено изменение на данните по отношение на собствеността върху поземлени имоти и сграда, включително и на сграда с идентификатор 51500.505.253.4.

По делото са изискани административната преписка и досието на имот с идентификатор 51500.505.253.4 по КККР на гр.Несебър, в които не се съдържат цитираното заявление на „Слънчев бряг“ АД, заповед по чл.54 от ЗКИР, доказателства за проведена процедура по чл.53 от ЗКИР и доказателства за уведомяване на дружеството-жалбоподател за извършеното изменение.

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, основното и допълнително заключение по която не са оспорени от страните. Видно от допълнителното заключение и изявленията му в проведеното на 16.06.2015г. открито съдебно заседание, при приемане на кадастралната карта сграда с идентификатор 51500.505.253.4 е била нанесена като самостоятелна сграда и като неин собственик е бил вписан „Зеда тур“ АД, няма издавана заповед за промяна на собствеността, като това е станало във връзка със заявлението от 02.12.2008г. на „Слънчев бряг“ АД.

За тази промяна в кадастралния регистър, по отношение на собствеността на сградата, дружеството-жалбоподател не е уведомявано, поради което подадената от него жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.142, ал.1 от АПК, съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му, поради което в случая са приложими разпоредбите на ЗКИР в редакция ДВ бр.91/21.10.2008г.

В случая от жалбоподателят се оспорва заповедта за одобрение на изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър за гр.Несебър, с която като собственик на имот с идентификатор 51500.505.253.4 е записан „ЕВН България Електроразпределение“ АД, но доколкото по делото се установява, че това изменение е извършено без да е издавана заповед от началника на СГКК, съдът приеме, че предмет на оспорване е изменение на кадастралния регистър на гр.Несебър, в частта относно сграда с идентификатор 51500.505.253.4.

Процесното изменение е извършено по заявление от „Слънчев бряг“ АД, подадено на 02.12.2008г. и във връзка с него не е издавана заповед, както се установява от заключението на вещото лице и от писмо № изх.№ 99-810-02-10-28158/30.01.2014г. (л.147 от делото) на началника на СГКК гр.Бургас. Също така в това писмо се сочи, че съгласно Глава шеста на ЗКИР, КК и КП се поддържат в актуално състояние, поради което след представяне в СГКК на нотариален акт № 159, т.ХV, рег.№ 9225, дело № 2838 от 11.10.2007г. на нотариус М.Б., същия е бил вписан в КРНИ на гр.Несебър.

Съгласно чл.51, ал.1 от ЗКИР, в приложимата редакция, кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл.52 и чл.86, ал.1, както и от геодезически измервания. Съгласно чл.86, ал.1 от ЗКИР, Службата по вписванията незабавно уведомява съответната служба по геодезия, картография и кадастър за новообразуваните партиди и извършеното вписване.

Съгласно чл.57, т.8 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в приложимата редакция ДВ бр.16/21.02.2006г., поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се състои в отразяване на настъпилите изменения при промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им.

Съгласно чл.58, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 3/28.04.2005г., измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват: 1. по молба на заинтересуваното лице или на негов представител до началника на службата по кадастъра по местонахождение на имота и 2. служебно - в случаите по чл. 57, т. 5 или в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно по реда на чл.56, ал.1.

В случая не сме изправени пред нито една от посочените хипотези на чл.58, ал.1 от Наредбата № 3/28.04.2005г., тъй като безспорно заявление за извършените промени не е подавано нито от „Зеда тур“ АД, нито от „ЕВН България Електроразпределение“ АД. Заявлението е подадено от „Слънчев бряг“ АД, което дружество не е било вписано като собственик на сградата в кадастралния регистър, съответно не е било купувач на имота, а негов продавач, тоест към момента на подаване на заявление не е притежавало никакви права върху сградата, поради което не се явява заинтересувано лице в производството по изменение на кадастралната карта. Съответно след като изменение е извършено въз основа на заявление подадено от „Слънчев бряг“ АД, което е търговско дружество, то не са налице основанията и за служебно изменение по чл.58, ал.1, т.2 от Наредба № 3/28.04.2005г., тъй като не е извършено въз основа на уведомление от Службата по вписванията, съобразно изискванията на чл.86, ал.1 от ЗКИР.

В нормата на чл.53, ал.1 от ЗКИР, в приложимата редакция, са предвидени случаите, в които одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят: 1. когато съдържат непълноти или грешки; 2. когато са одобрени при нарушение на закона; 3.когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1, по молба на заинтересуваното лице, като съгласно ал.2 непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице.

В случая не е налице и нито една от посочените хипотези.

„ЕВН България Електроразпределение“ АД е вписан като собственик на сграда с идентификатор 51500505.253.4 по КККР на гр.Несебър, на основание нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, т.ХV, рег.№ 9225, дело № 2838 от 2007г. на нотариус с рег.№ 110 на Нотариалната камара, тоест към момента на одобряване на КК и КР на гр.Несебър – 18.08.2006г., това дружество не е било собственик на имота. Ето защо, спрямо него одобрената КК и КР на гр.Несебър, няма как да съдържа непълноти, грешки или да е одобрена в нарушение на закона. Съответно няма как да е налице и хипотезата на чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР, защото като собственик на сградата не е бил вписан „Слънчев бряг“ АД, което дружество е продало сградата на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, а и както беше посочено вече изменението не е извършено по молба на заинтересувано лице, както изисква нормата на чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР.

Действително вписване на „Зеда тур“ АД, като собственик на сградата, при одобряването на кадастралната карта, вместо „Слънчев бряг“ АД, би могло да се дължи на непълнота или грешка, но същата е следвало първо да бъде установена и отстранена, едва след което да се пристъпи към отразяване на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, като собственик.

На следващо място, за извършеното изменение не е издадена изискващата се заповед по чл.54, ал.1 от ЗКИР, съгласно който измененията в кадастралната карта по чл.53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на АГКК или от овластен от него началник на СГКК, тоест то е извършено без да е било надлежно одобрено с изискващата се по закона заповед.

С оглед на изложеното процесното изменение се явява извършено при допуснати особено съществени процесуални и материални нарушения, а именно то е извършено от административния орган без да е бил надлежно сезиран и без да е издадена изискващата се заповед по чл.54, ал.1 от ЗКИР, с която да е одобрено. Липсата на издадена и влязла в сила заповед за одобрение на изменението е особено съществено нарушение по чл.146, т.2 от АПК – неспазване на установената форма и на чл.146, ал.4 от АПК – противоречие с материалноправните разпоредби, което води до нищожност на изменението и същата следва да бъде прогласена с настоящото съдебно решение. В този смисъл са и решения № 12616/01.10.2013г. по адм.д.№ 6740/2013г., № 1142/23.01.2012г., по адм.д.№ 13699/2011г. на Върховен административен съд.

За пълнота на изложението следва да се има в предвид, че към настоящия момент е налице изменение на ЗКИР и в новоприетия чл.53а (ДВ бр.49/13.06.2014г.) са предвидени случаите в които се извършва изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър, без да се издава заповед. Тази нова нормативна уредба е изключение от принципа, че изменението на КК и КР се извършва въз основа на заповед, с която е одобрена, поради което то няма обратно действие и е неприложим по отношение на процесното изменение извършено през 2008г.. Това законово изменение не представлява и нов факт по смисъла на чл.142, ал.2 от АПК, с който съда да следва да се съобразява.

По делото е представено влязло в сила съдебно решение № 118/19.04.2013г. по гр.д.№ 1997/2011г.  на Бургаски окръжен съд. С това решение са отхвърлени предявените искове от „Зеда тур“ АД срещу „ЕВН България Електроразпределение“ АД, за приемане на установено, по отношение на ответника, че ищецът е собственик по силата на договор РД-01.45/26.09.2001г. за приватизационна продажба и нотариален акт № 200, т.ІІІ, рег.№ 2462, дело № 568/23.03.2006г., на трафопост, находящ се в ресторантски комплекс „Сирена“, по плана на к.к.“Слънчев бряг“ , с обща площ 74,04 кв.м. и обявяване за нищожен нотариален акт № 159, т.ХV, рег.№ 9225, дело № 2838 от 2007г. на нотариус Бакърджиева, в частта на продажбата на трафопост „Сирена“ – т.1.1, поради липса на предмет, защото прехвърлителят – „Слънчев бряг“ АД, не е бил собственик на обекта – трафопост „Сирена“, към датата на сделката, като неоснователни. С решение № 92/11.10.2013г. по в.г.д.№ 227/2013г. на Бургаски апелативен съд, това решение е потвърдено, а с определение № 119/20.03.2014г. па гр.д.№ 1383/2014г. на Върховен касационен съд не е допуснато касационно обжалване. Така представените съдебни актове не биха могло да доведат до извод различен от изложения, тъй като обжалваното изменение е нищожно, тоест то не е породило целените с него последици и тази нищожност не може да бъде санирана посредством постановените в един по-късен момент съдебни актове.

При този изход на делото на основание чл.143, ал.1 от АПК направените от жалбоподателя разноски следва да се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. Ето защо Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в общ размер на 1 050,00 лева, представляващи заплатени държавна такса в размер на 50,00 лева, възнаграждение на вещото лице в размер на 400,00 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 600,00 лева.

 Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, предл.второ от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА нищожността на изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Несебър, в частта относно вписването на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, като собственик на сграда с идентификатор 51500.505.253.4.

 ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас да заплати в полза на „Зеда тур“ АД, гр.София, ул.“Хан Крум“ № 12, представлявано от И.М.П., разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 1 050,00 лева (хиляда и петдесет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: