ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1395 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЗЕДА ТУР”ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение” АД Пловдив, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ П.: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване допълнителното заключението на вещото лице Д.С.С., която е със снета по делото самоличност. Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: В отговора към допълнителното заключение сочите, че сградата с идентификатор № 051500.505.253.4 е била нанесена като самостоятелна сграда още при приемането на кадастралната карта. Въпросът ми е: Кой е бил вписан като собственик на тази сграда в кадастралния регистър?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: В кадастралния регистър е бил вписан като собственик „ЗЕДА ТУР” АД.

 

АДВОКАТ П.: Променяна ли е собствеността в кадастъра?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: След като е бил вписан „ЗЕДА ТУР” АД, като собственик на имота при приемането на кадастралната карта, няма издавана заповед за промяна на собствеността, като във връзка с постъпило заявление тя е променена и е вписан „ЕВН България Електроразпределение” АД като собственик.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 50 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ П.: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да отмените заповедта, с която в имота като собственик е нанесено „ЕВН България Електроразпределение” АД.

Моля да ми дадете възможност за писмена защита.

Моля да ни присъдите и направените по делото разноски. Представям списък, ведно с договор.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 3-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: