ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1395 описа за 2014година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Зеда тур”ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България еклектроразпределение”АД, Пловдив, редовно призован, представител не се явява.

 

Явява се вещото лице Д.С..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила  молба вх.№3639/20.04.2015г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие. Заявява, че е запознат със заключението на вещото лице. Моля вещото лице да отговори на въпросът, който е допуснат от съда, а именна като провери в системата на ответника издавана ли е заповед във връзка със заявление от 02.12.2008г. подадена от Слънчев бряг ад и ако да то как същата е изведена от службата и съобщена ли е на жалбоподателя, както и на въпроса  - Вярно ли е че трафопостът заема само първия етаж от сградата?

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Д.С.С. – 48 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

На снимката, която  съм приложила към заключението се виждат трите етажа на сградата. На първият етаж със сини врати и отдушници е трафопоста. Той е едноетажен, но влиза в обема на двата етажа на сградата и над него е третия етаж на сградата. Като етажи са два, но като нива са три. Отстрани на етажа на който се намира трафопоста съответстват два етажа, след което е третия етаж.

Не съм отговорила на въпрос 5 поставен в предходното съдебно заседание, тъй като не съм видяла определението на съда от 18.02.2015 г., че е допусната техническа грешка относно номерацията на въпросите. Моля да ми се даде възможност да отговоря на този въпрос, тъй като в  момента не мога да дам отговор.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, платими от внесения депозит.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице Д.С. да отговори на въпрос 5 от протокол от проведено открито съдебно заседание на 03.02.15 година.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  19.05.2015година от 10.50часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК, вещото лице уведомено в съдебно заседание

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: