ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1395 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:44 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЗЕДА ТУР” АД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД Пловдив, редовно призована, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№9048/01.12.2014година от ответника, към което е приложено  досието на имот с идентификатор 51500.505.253.4 по КККР на гр.Несебър по опис.

 

АДВОКАТ П.: Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси:

1.Дали посочения в нотариален акт 200/л.168 по делото/ трафопост  е част от сградата или е самостоятелен обект като техническа инфраструктура или сграда?

2. Влизат ли трафопоста и сградата, в която се намира, в предмета на приватизационен договор №РД-01-45 от 26.09.2001година за приватизационна продажба на ресторантски комплекс „Сирена”?

3.На целия първи етаж ли се намира трафпостта или на част от него?

4. Колко е реалната квадратура на трафопоста?

5. Вещото лице да провери в системата на ответника издавана ли е заповед във връзка с заявлението от 02.12.2008година подадена от „Слънчев Бряг” АД и ако да, то как същата е изведена от службата и съобщена ли е на жалбоподателя

При извършване на вписването основано на заявлението от 02.12.2008 година, ние считаме, че е бил вписан имотът с идентификатор 051500.505.253.4.

6.Вещото лице да проследи за имот с 051500.505.253.4. кога, на какво основание и на кого са издавани скици през 2007 година и по конкретно скица 4806, която е описана в нотариален акт №159, том ХV от 11.10.07година/л.15 по делото/, с който „Слънчев бряг”АД продава трафопоста на три етажа на „ЕВН България електроразпределение”АД

Моля задължите ответника да представи  тази скица.

Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното по делото с писмо вх.№9048 от 01.12.2014година писмени доказателства..

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, с изключение на въпрос 5 който е неотносим към предмета на делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

 ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Д.С., което да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат П. за задължаване на ответника за представяне на посочената скица, тъй като същата е неотносима към предмета на делото.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2015 г.  от 11,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: