ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1395 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЗЕДА ТУР” АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД Пловдив, редовно призована, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№8402/11.11.2014година от жалбоподателя, с която прави изменение на  петитума на жалбата. Заявява, че е редовно уведомен за съдебното заседание. Прави искане, ако не е постъпило досието на процесния имот, да не се дава ход на делото и същото да бъде изискано и приложено, за да се уточни предмета на делото. Към молбата са приложени заповед № №18-7108/21.05.2014година на началника на СГКК-Бургас, схема №15-187495/11.06.2014 година и схема №15-187502/11.06.2014година.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Зеда тур”АД против действия на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, изразяващи се в изменение на данни в кадастралния регистър на Несебър по отношение на сграда с идентификатор 51500.505.253.4, записана като собственост на ЕВН България Електроразпределение” ЕАД Пловдив.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и молба с вх.№8402/11.11.2014година писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщението да ПРЕДСТАВИ досието на имот с идентификатор 51500.505.253.4 по кадастралния регистър на гр.Несебър.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.02.2015г.  от 11,20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: