ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1337                         дата 17 юни 2013 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 17 юни 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

     Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 1395 по описа за 2013 год.,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от А.Н.Ч. *** с искане за отмяна като незаконосъобразна на Заповед № 96/21.05.2013г. издадена от В.Р..

Жалбата е с неясна обстоятелствена част и в същата се твърди, че жалбоподателката е извикана да се яви на 20.05.2013год. в V-то РПУ – гр.Бургас, като след извършени процесуални следствени действия -  разпознаване, е задържана за срок от 24 часа на основание горепосочената заповед, като заподозряна в извършване на престъпление по чл.209 от НК, без да е съобразено здравословното й състояние.

При извършена служебна проверка за редовността на жалбата, с разпореждане на съда от 29.05.2013год. същата е оставена без движение, като на жалбоподателката е указано в 7 - дневен срок от уведомяването да внесе държавна такса в размер на 10лв., да приведе жалбата си в съответствие с нормата на чл.150, ал.1, т.2 и т.5 от АПК и да представи надлежно пълномощно за подаване на жалбата, тъй като приложеното такова касае представителство по друго производство. В разпореждането е посочено, че квитанцията за платена държавна такса следва да се представи в деловодството на съда и изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Жалбоподателката е редовно уведомена за указанията на съда, като съобщението е върнато с отбелязване, че е получено на 30.05.2013год. В указания 7-дневен преклузивен срок, а и до настоящия момент нередовностите не са отстранени и дължимата държавна такса не е внесена, поради което и на основание чл.158, ал.3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното  Административен съд гр.Бургас, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Ч. *** срещу Заповед № 96/21.05.2013г. издадена от В.Р..

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1395 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                СЪДИЯ: