ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1394 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Студентски общежития и столове” ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Царево, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с молба вх.№8429/30.09.2013г. от Община Царево, изисканата от съда скица  на поземлен имот с идентификатор № 00878.107.600 по Кадастралната карта и Кадастралния регистър на гр. Ахтопол, община Царево.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се приеме представената скица. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се приеме представената скица. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата ни като отмените Заповедта на кмета на Община Царево като незаконосъобразна на основанията и обстоятелствата посочени в жалбата. Единствено искам да кажа, за да не се повтарям, моля да имате в предвид две определения на Върховния касационен съд, които касаят спор между страните и подкрепят нашите основания. Първото определение е №12 от 2010 година по гр.д. №955/2009 година, а второто Определение №886/2009 година по гр.д.№ 439/2009 година на първо гражданско отделение. Тези две определения са свързани и подкрепят основанията ни за отмяна на заповедта и касаят собствеността, предвид това обстоятелство, че общината не може да се разпорежда с това което е построено върху имота, когато земята е била държавна собственост, а общинска става през 2004година и не би могла да издаде тази Заповед. Моля да ни присъдите разноските по делото, включително и юрисконсултско възнаграждение. Моля да отмените обжалваната заповед на основанията изложени в жалбата и в писмени бележки, които ще представя в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя „Студентски столове и общежития” АД. Считам същата за неоснователна. В същото време моля да потвърдите Заповедта на Кмета на Община Царево като правилна и законосъобразна. Считам, че хипотезата по чл.65 от ЗОС е налице. Имотът се ползва без правно основание, като към настоящия момент няма сключен договор за наем и на това основание следва да бъде освободен. Моля за  възможност за представяне на писмени бележки в указан от Вас срок.Моля да ни се присъдят и направените разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: