ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1394 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Студентски общежития и столове” ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Царево, редовно призован, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Студентски общежития и столове” ЕАД против Заповед № РД-01-364 от 10.05.2013 година на издадена от Кмета на Община Царево, с която на основание чл.65 от ЗОбС и чл. 44, ал.3 от ЗМСМА е разпоредено да се изземе поземлен имот №00878.107.600 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ахтопол.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Г-жо съдия поддържам жалбата. Моля да приемете всички доказателства, които сме приложили към нея и уважите доказателствените искания посочени в жалбата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи скица на имота предмет на процесната заповед, а именно за поземлен имот с идентификатор № 00878.107.600 по Кадастралната карта и Кадастралния регистър на гр. Ахтопол.

 

В залата влиза юрисконсулт С., представя пълномощно за Кмета на Община Царево.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и необоснована. Считаме, че за имота няма акт за държавна собственост, а същия е актуван като общински законосъобразно. Считам заповедта за законосъобразна и правилна, и в този смисъл уважаема г-жо административен съдия, моля да я потвърдите. Доказателствени искания нямам.

Ще представя скицата, която сте ни задължили в днешното съдебно заседание в указания срок.

Не възразявам да предоставим преписката по актуване на поземления имот като частна общинска собственост и по възстановяване от Поземлената комисия  като земеделски имот с решение № 174А/РС, поискано с подадената жалба.

 

Съдът счита, направените искания за представяне на преписката по актуване на имота като частна общинска собственост и възстановяването му по ЗСПЗЗ за неоснователно, доколкото с акта за частна общинска собственост се удостоверява права, които не могат да бъдат оспорени в настоящото административно производство. Същият има удостоверителен характер и може да бъде оспорен единствено по общия исков ред, но не и в настоящото производство. Ето защо исканите преписки след като касаят издаването на акта за общинска собственост, респективно възстановяването на собствеността върху имота по реда на ЗСПЗЗ са неотносими към предмета на настоящото производство, а именно заповед издадена по реда на чл. 65 от ЗОбС.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за представяне на преписката по актуване на поземления имот като частна общинска собственост, както и преписката по възстановяването му по реда на ЗСПЗЗ от Поземлена комисия гр.Царево.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.10.2013 г.  от 10.40  часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: