ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети септември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1393 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.И.М., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.К., която представя пълномощно  и адв.П., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена, не изпраща представител.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Созопол, не се явява и не се представлява.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Поддържаме жалбата, както и ще направим допълнително изявление към същата. С оглед разпорежданията, дадени в съдебно решение по административно дело № 1660/2012г. на Бургаския административен съд, съдържащи се на стр.4, в което решение са дадени указания към административния орган да се произнесе, както за вида на строежа, така и дали са спазени изискванията и то императивните такива на закона по отношение на проекта и разрешението за строеж, а и самото осъществяване на строежа, с което от обжалвания административен акт не е видно това да е изпълнено, тъй като административният орган се позовал само на компетентността на органа издал акта строителното разрешение и лаконичното заявяване „при спазване на всички нормативни изисквания” без да се посочват кои са тези изисквания. Това са доводи като допълнение към жалбата ни.

Представяме нарочна молба с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която моля да допуснете след внасяне на определен от Вас депозит.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената административна преписка.

         По отношение доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, не възразявам, с изключение на въпрос № 3 за извършване на заснемане на новоизградената крепостна стена, тъй като считам, че е неотносимо към правния спор, тъй като РДНСК се произнася по преписки от общината.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и ПРИЛАГА към настоящото административно дело № 1660/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза е основателно, тъй като посредством тази експертиза биха се установили правнозначими за решаването на спора фактически обстоятелства, поради което следва да бъде уважено, с оглед на което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице М.Г. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок,  считано от днес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.12.2013г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

         Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: