ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и първи септември                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 1391 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:10 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Арси Христофоров и Бойчев“ ООД, редовно призован, се явява адвокат Д., който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б., който представя пълномощно.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 16, ал. 3 от АПК правя искане да конституирате като страна в процеса Окръжна прокуратура – Бургас.

АДВ. Д.: Не възразявам по направеното искане.

АДВ. Б.: Не възразявам.

 

Съдът, с оглед направеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в настоящото производство.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. В самата жалба съм направил доказателствени искания, като искам да бъде изменен реда на доказателствените искания, от този който е посочен в жалбата. Считаме, че първо следва да бъде изготвена експертизата, за да бъдат установени обектите и чак тогава да бъдат разпитани свидетелите, тъй като има разминаване между акта и заповедта. Затова искам по този начин да бъдат доказателствените искания.

АДВ. Б.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Не възразявам да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, като в случай, че бъде допусната такава, моля да ни бъде дадена възможност да формулираме въпроси към нея.

Представям разпореждане от 27.02.2018 г. на Окръжна прокуратура – Бургас, което е по преписката и прокуратурата е запозната с него. Съдържа според нас относими данни към настоящото производство.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима.

По отношение на доказателствата, считам, че няма пречка да се допусне назначаване на съдебно-техническа експертиза, както и да се разпитат свидетелите.

Да се приеме представеното в днешно съдебно заседание разпореждане на Окръжна прокуратура – Бургас.

Няма да сочим доказателства.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към делото и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 3-дневен срок от днес с писмена молба да прецизират и формулират искане за назначаване на експертиза. След изтичане на този срок, делото ще бъде докладвано за назначаване на експертизата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.11.2018 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: