ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 23.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1391 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Жалбоподателят ЗКПУ „Единство” – гр. Айтос представлявано от П. К. К.-редовно уведомен, се явяват адвокатите М. и М. с пълномощни по делото.

За Ответника Кмет на Община Айтос - редовно уведомен, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Поддържаме възражението като твърдим, че административният акт е незаконосъобразен. Моля да се приеме административната преписка и становището.

 

         Адв. М.: Доколкото не се оспорва, че приложеното към жалбата решение по гражданско дело № 29/2002 г. на Районен съд – гр. Айтос, се отнася за същия процесен имот и нотариален акт и ако това не се оспорва, не желаем да се прилага гражданското дело по настоящото.

 

         Адв. Г.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна и недоказана, като твърдя, че административният акт е законосъобразен. Относно доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза и гласни доказателства, считам, че същите са неотносими към спора и не следва да бъдат допускани. Административното производство не може да решава материалноправен спор за собственост.

 

         Адв. М.: Поддържаме доказателственото искане.

         Адв. М.: Поддържаме доказателственото искане. Има спор относно индивидуализирането на имота по заповедта и акта за общинска собственост, което е свързано с доказване обема на нашата фактическа власт - точно в кои имоти ние упражняваме владение. В мотивите има противоречия - те изземват от нас, твърдят, че ние сме там години на ред, в същото време твърдят, че са придобили имота по давност, затова искаме допускане на гласни доказателства. На стр. 2, абзац 1 и 3  се излага именно това твърдение за давността на общината. Твърдим, че те нямат активна легитимация. Оспорваме и придобиване по давност.

 

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза и гласни доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

         Адв. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля да уважите жалбата. Заповед за изземване на имот по административен ред би могло да бъде постановена единствено и само при наличие на безспорност на собствеността. В административното производство няма как да бъде разгледан и решаван въпроса кой е собственик на имота, но  е необходимо към момента на постановяване на съдебния акт да не е налице спор.

         Моля да уважите жалбата.

         Ще представя писмена защита в указан от Съда срок.

 

         Адв. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля да съобразите, че административният орган е издал заповедта при наличието на материално правен спор за собственост, за който той в хода на административното производство не е бил овластен да се произнесе. Заповедта е издадена при висящ спор за собственост, което е отрицателна предпоставка за нейното издаване. Доводите, мотивите на заповедта са в несъответствие с представените и ползвани като доказателство актове за общинска собственост. Оспорваме основанието за давност, което противоречи с разпоредителната част на заповедта, в която се твърди, че жалбоподателят владее имота. Няма как общината да придобие имота по давност.

         Ще представя писмени бележки в определен от Съда срок.

 

         Адв. Г.: Уважаема г-жо Съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите административния акт като правилен и законосъобразен. Налице са всички предпоставки на чл. 65, ал. 1 ЗОС, като същевременно жалбоподателят не притежава документ за собственост на имота. Не се спори, че жалбоподателят владее имота. Не са представени доказателства, че имотът се владее на правни основания.

         Ще представя писмени бележки в указания от Съда срок.

        

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че могат да представят писмени бележки в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: