ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 25.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети септември                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1391 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя ЗКПУ „Единство” – гр. Айтос, представлявано от П.К.К. - редовно уведомен, се явява адв. М. и адв. М. – представят пълномощни.

За ответника Кмет на Община Айтос - редовно уведомен, се явява адв. Г. – представя пълномощно.

 

Адв. М.: Моля да не давате ход на делото.

Моля, да спрете производството по делото. Представям искова молба, по силата на която Районен съд – гр. Айтос и впоследствие Бургаски окръжен съд е сезиран с отрицателен установителен иск за собственост на процесния имот. Делото е администрирано и е на фаза размяна на книжа. Налице е хипотезата на чл. 229, ал. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК за наличие на висящ правен спор, от значение за правилното решаване на настоящото дело.

 

Адв. М.: Поддържам направеното искане за спиране на производството по делото, поради наличието на висящ исков процес за собственост.

 

Адв. Г.: Предоставям на съда  по искането за спиране и по хода на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА жалбата на ЗКПУ „Единство”, с ЕИК по Булстат***, със седалище и адрес на управление***, представлявано от П.К.К. против Заповед № РД-08-474 от 13.05.2013 година на Кмета на Община Айтос, с която е наредено да се изземе от жалбоподателя недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в***, представляващ част от ІІІ-тия етаж- стая №2 с площ от 14 кв.м.; стая №3 с площ от 28 кв.м. и стая №4 с площ от 14 кв.м.-преходни; стая 05 с площ от 13 кв.м. и стая №6 с площ от 28 кв.м.- преходни; стая № 8 с площ от 16 кв.м. от сграда на бивше АПК, изградена в ПИ 4583 и ПИ 1980, в кв.161, актуван с акт за публична общинска собственост №3439/02.04.2013 година/АПОС/,  и е определен срок за доброволно изпълнение, издадена на основание чл.65, ал.1 ЗОС.

 

          Адв. М.: Поддържам жалбата. Моля, да спрете настоящото административно дело, поради висящ спор за собственост. Моля, да приемете представените в днешното съдебно заседание доказателства и тези, приложени към административната преписка.

 

          Адв. М.: Присъединявам се към становището на адв. М..

 

          Адв. Г.: Оспорвам жалбата. Моля, да се приеме административната преписка. По искането за спиране предоставям на съда.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание.

 

Съдът, по направеното искане за спиране обяви, че ще се произнесе с определение в закрито заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: