О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /04.07.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на четвърти юли, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа адм. д. № 1391/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от В.Н.Б. ***.

С определение № 1071/25.06.2012 година (лист 1) съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя Б. да внесе дължимата държавна такса, както и да уточни кой административен акт на кой административен орган оспорва.

Указанията на съда са получени от роднина на жалбоподателя на 26.06.2012 година (лист 12).

Със заявление № 5207/28.06.2012 година по описа на АдмС – Бургас жалбоподателят е внесъл дължимата държавна такса и е направил писмено уточнение “във връзка с оспорване на административен акт с вх.№ 5038/21.06.2012, по Административно дело № 1391/2012г.”

Съдът констатира, че “административен акт с вх.№ 5038/21.06.2012”, всъщност, е жалбата (лист 2) на Б. до административния съд, във връзка с която е установената процесуална нередовност, съобщена на жалбоподателя.

Срокът по чл.158 ал.1 от АПК е изтекъл на 03.07.2012 година (работен ден), а указанията на съда не са изпълнени в частта, в която на В.Б. е указано да конкретизира кой административен акт на кой административен орган оспорва.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от В.Н.Б. ***.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1391/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: