ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1390  по описа за 2018 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.А., редовно призован, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА Директор на фонд“Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ- София, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Ако трябва да се гледа делото, да се гледа.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поддържаме представеното от нас възражение. Считам, че подсъдността на настоящото производство е пред Административен съд София-град, така както са развити съображенията ни, във възражението.

Съдът докладва ПОСТЪПИЛО възражение с вх.№7183/26.06.2018г. от ответника, в което изразява становище, че делото не е подсъдно на Административен съд Бургас, а на Административен съд София-град.

Съдът счита за неоснователно така направеното възражение за неподсъдност на делото. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите от работодателите, разпорежданията, с които се изплаща на правоимащия работник или служител гарантираното вземане, съответно отказ за това се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването пред административния съд по седалището на териториалното поделение на НОИ. След като законодателят изрично е казал, че тези разпореждания подлежат на обжалване по реда на АПК, следва да намери приложение нормата на чл.133, ал.1 от АПК, съгласно която делата се разглеждат от административния съд по седалището на териториалното поделение на органа издал административния акт, в чиито район се намира седалището или адреса на жалбоподателя. Действително фонда за гарантирани вземания на служителите няма териториално поделение, но той е част от структурата на НОИ и изрично законът препраща към териториално поделение на НОИ, поради което компетентен се явява административния съд по адреса на жалбоподателя. В случая, жалбоподателят е с адрес гр.Карнобат и съответното териториално поделение на НОИ е в гр.Бургас, поради което Административен съд Бургас се явява местно компетентния съд.

С оглед на изложеното съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.Я.А. против разпореждане №4506-40-1027/03.04.2018г. на директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ-София, с което му е отказано изплащане на гарантирано вземане по заявление-декларация с вх.№4502-21-1305/26.03.2018г. на ТП на  НОИ София-град.

По делото е представена административната преписка по издаване на обжалваното разпореждане.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства по делото. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства по делото. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да отмените разпореждането и да ми се изплатят трудовите възнаграждения, които ми се полагат.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Г-жо съдия, моля да потвърдите разпореждането на Директор на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ- София. Считам, че мотивите изложени в него са законосъобразни. Моля за срок за писмени бележки. Моля за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: