Р Е Ш Е Н И Е  № 1161

 

Град Бургас, 14.06.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на четиринадесети май през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

       СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 138 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) ), във връзка с чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано е по жалба на Д.Щ.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез пълномощник, против заповед № 18-9790 от 19.12.2017г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) - София, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Поморие, одобрена със заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в кадастралната карта – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1 с площ по документ 73.25 кв.м. и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.2 с площ по документи 93.44 кв.м., както и вписване в кадастралния регистър като собственици на самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.3.1 – Щ. Я.Щ. въз основа на протокол от 3.07.1958г. по гр.д. № 728/1958г. на Поморийски народен съвет, вписан под № 34, том 1, рег. № 262 от 4.05.1985г., и Я.Щ.Я. въз основа на нотариален акт № 101, том 1, дело № 203 от 6.07.1988г., издаден от Районен съд-Поморие, а като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.3.2 – Н.Л.Ф. въз основа на нотариален акт № 231, том 1, дело № 416 от 28.12.1988г., издаден от Районен съд-Поморие, и нотариален акт № 4, том 6, дело № 2435 от 21.11.1997г., издаден от Районен съд-Поморие.

Жалбоподателката оспорва заповедта на началника на СГКК-Бургас в посочената част като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, нарушение на формата на акта - неизлагане на съответни мотиви, нарушение на материалния закон и при превратно упражняване на власт. Счита, че в нарушение на чл.35 от АПК административният орган не е обсъдил направените в хода на производството възражения. Твърди, че неправилно в контурите на самостоятелен обект 57491.502.188.3.2 е включена част от площта на вътрешно стълбище – обща част по смисъла на чл.38 от ЗС, и като прилежаща част към този самостоятелен обект е посочена „покривна тераса“ с площ 26.62 кв.м., каквато тераса на покрива на сграда 57491.502.188.3 няма, с което пряко е засегнато правото му на собственост върху общите част от сградата. Намира, че в нарушение на изискванията на процесуалния закон административният орган не е изложил мотиви защо, въпреки констатацията си, че жалбоподателката е съсобственик на първия етаж, е вписал като собственик на самостоятелен обект 57491.502.188.3.1 друго лице – починалият през 1995г. Щ. Я.Щ.. Искането от съда е за отмяна на оспорената заповед. В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа жалбата на изложените в нея основания и искането от съда. Ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски. Представя писмени бележки.

Ответникът – началникът на СГКК-Бургас, представя административната преписка по оспорването ведно със становище, че оспорва жалбата на всички изложени в нея основания и счита същата за недопустима, евентуално неоснователна. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Н.Л.Ф., чрез пълномощника си, оспорва жалбата като неоснователна в съдебно заседание и моли съда да я остави без уважение. Ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски. Представя писмени бележки.

Заинтересованите страни М.Г.Я. и  Я.Щ.Я., чрез пълномощника си, оспорват жалбата като неоснователна в съдебно заседание и молят съда да я остави без уважение. Претендират присъждане на направените по делото разноски. Представят писмени бележки.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

На 13.09.2017г. заинтересованата страна Н.Л.Ф. е подала заявление с вх.№ 01-282434 на СГКК-Бургас, с което е поискала изменение на кадастралната карта (КК) и кадастралния регистър (КР) на гр.Поморие, състоящо се в нанасянето на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатор 57491.502.188.3, а именно: СОС с идентификатор 57491.502.188.3.1 с площ от 73.25 кв.м. – за жилището на първия етаж, и СОС с идентификатор 57491.502.188.3.2 с площ от 93.44 кв.м. – за жилището на втория етаж, каквито обекти липсват като отразени в КК, и вписването на собственост върху тях в КР, съобразно приложените към заявлението документи за собственост.

Представен е проект за промяна на КККР за сграда с идентификатор 57491.502.188.3 в поземлен имот с идентификатор 57491.502.188 по КККР на гр.Поморие, изработен от лицензирано по ЗКИР лице - геодезист, сертификат за оценителска правоспособност, застрахователна полица, обяснителна записка, схема-проект на самостоятелни обекти по етажи в сградата, кадастрален регистър на недвижимите имоти в обхвата на изменението, площообразуване, разрешение за стоеж с инвестиционните проекти, три броя нотариални актове и протокол от 3.07.1958г. по гр.д. № 728/1958г. на Поморийски народен съвет, вписан под № 34, том 1, рег. № 262 от 4.05.1985г.

Видно от удостоверение № 25-84051/06.10.2017г., проектът за изменение на КККР е приет от началника на СГКК-Бургас на основание чл.55, ал.3 от ЗКИР, тъй като проектът и документите към него отговарят на изискванията на чл.75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.) и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016г. за предоставяне на услуги от КККР, и може да служи за процедиране на изменение по реда на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., във връзка с чл.54 от ЗКИР.

Данните на новите обекти на кадастъра са показани в схема-проект № 15-490865/06.10.2017г. на СОС с идентификатор 57491.502.188.3.1, с площ от 73.25 кв.м., с предназначение жилище, апартамент на първи етаж в сградата, със собственици: Щ. Я.Щ. – няма данни за идеални части, по документи-други № 34, том 1, рег.262 от 4.05.1985г., и Я.Щ.Я. – 1/3 ид.ч. от 84 кв.м. от правото на собственост по нотариален акт № 101, том 1, дело № 203 от 6.07.1988г., и схема-проект № 15-490874/06.10.2017г. на СОС с идентификатор 57491.502.188.3.2, с предназначение жилище, апартамент на втори етаж в сградата, с площ от 93.44 кв.м. и прилежащи части: 60.559 % ид.ч. от общите части - 1.49 кв.м., изба -30 кв.м., покривна тераса - 26.65 кв.м. и стълбище, със собственик: Н.Л.Ф. – 1/3 ид.ч. от правото на собственост по нотариален акт № 231, том 1, дело № 416 от 28.12.1988г., и 2/3 ид.ч. от 84 кв.м. от правото на собственост по нотариален акт № 4, том 6, дело № 2435 от 21.11.1997г.

До заинтересованите лица е изпратено уведомление № 24-19862/06.10.2017г. по чл.26 от АПК, вр. чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., за започване на административното производство пред СГКК-Бургас по подаденото от Н.Ф. заявление за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената КККР на гр.Поморие, засягащо сграда с идентификатор 57491.502.188.3, с указан срок за изразяване на становище относно исканото изменение. В предоставения срок жалбоподателката Д.Н. е подала възражение вх. № 02-611/23.10.2017г., в което е изразила своето несъгласие с поисканото изменение на КККР, като е изложила възражения идентични с релевираните пред настоящата съдебна инстанция.

Административното производство е приключило с издаването на заповед №18-9790/19.12.2017г. от началника на СГКК-Бургас, предмет на оспорване в настоящото съдебно производство в следните части: одобрено изменение на КККР на гр.Поморие, състоящо се в нанасяне на нови обекти в кадастралната карта – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1 с площ по документ 73.25 кв.м. и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.2 с площ по документи 93.44 кв.м.; промени в данните за собственост и собственици в кадастралния регистър за: схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1 – собственост на Щ. Я.Щ. въз основа на протокол от 3.07.1958г. по гр.д. № 728/1958г. на Поморийски народен съвет, вписан под № 34, том 1, рег. № 262 от 4.05.1985г., и Я.Щ.Я. въз основа на нотариален акт № 101, том 1, дело № 203 от 6.07.1988г., издаден от Районен съд-Поморие; схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.2 – собственост на Н.Л.Ф. въз основа на нотариален акт № 231, том 1, дело № 416 от 28.12.1988г., издаден от Районен съд-Поморие, и нотариален акт № 4, том 6, дело № 2435 от 21.11.1997г., издаден от Районен съд-Поморие. Видно от мотивите на заповедта, след извършената проверка по кадастралната карта, представените със заявлението писмени документи и допълнително събраните в производството административният орган е намерил искането на заявителката за основателно поради налична в КККР грешка/непълнота, която подлежи на отстраняване. След анализ на материалите по преписката е приел, че нанесените в КК обекти относно предложените от лицензираното лице техни очертания отговарят на действителното положение на двете жилища на място. Намерил е за коректни и данните, които лицензираното лице е предложило да се впишат в КРНИ относно двата новонанесени обекта, доколкото те са съобразени с документите за собственост, фактическото измерване на площта на обектите на място, както и изготвеното за целта площообразуване, включващо общи части на сградата и прилежащи към всеки обект части – тераси и други обслужващи помещения. Обсъдил е възраженията на жалбоподателката и е изложил своите съображения защо ги счита за неоснователни. С тези мотиви административният орган е одобрил исканото изменение на КККР на основание чл.54, ал.1 и ал.4, във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.55, т.2 и чл.70, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Заповедта е връчена лично на жалбоподателката на 8.01.2018г., видно от попълнената разписка към представеното известие за доставяне. Жалбата до съда против заповедта е подадена на 12.01.2018г.

По делото са представени от жалбоподателката и приети като доказателства удостоверения за наследници на Я.Щ. Янков, Щ. Я.Щ., К. Георгиев Щ., 9 бр. нотариални актове и разпределителен протокол № 34, том първи, рег. № 262/03.07.1958г. на ПНС, заповед № 18-6537/21.08.2015г. на началника на СГКК-Бургас, издадена в предходно производство между същите страни за изменение на КККР, и влязло в сила решение № 1013/26.05.2016г. на Административен съд-Бургас, постановено по адм. дело № 1921/2015г., с което е отменена заповед № 18-6537/21.08.2015г. на началника на СГКК-Бургас в частта, с която са нанесени  сграда с идентификатор 57491.502.188.5, схема на самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.5.1 и схема на самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.5.2, и е заличена сграда с идентификатор 57491.502.188.3, както и в частта, с която са променени данните за собственост и собственици на поземлен имот с идентификатор 57491.502.188.

В хода на съдебното производство е извършена съдебно-техническа експертиза, заключението по която е прието без оспорване от страните. Според заключението на вещото лице посочената в схема-проект № 15-490874/06.10.2017г. като прилежаща част „покривна тераса - 26.65 кв.м.“ се намира върху покрива на лятна кухня с идентификатор 57491.502.188.4, на запад от сграда с идентификатор 57491.502.188.3. Самостоятелните обекти в сградата, нанесени с процесната заповед като СОС с идентификатори 57491.502.188.3.1 и 57491.502.188.3.2, са свързани с вътрешно стълбище, завършващо с площадка пред входа към обекта на втория етаж, но входа към първия е затворен. Вещото лице е констатирало пълно съответствие на описаните в нотариален акт № 231, том 1, дело № 416/1988г. и нотариален акт № 4, том VІ, дело № 2435/1997г. обекти, като бетоновата плоча върху втората сграда с идентификатор 57491.502.188.4 е обособена като покривна тераса. До двата СОС с идентификатори 57491.502.188.3.1 и 57491.502.188.3.2 се достига с отделни входове – до първия с общо стълбище със сграда с идентификатори 57491.502.188.1 от към ул.“Генерал Скобелев“, а до втория с вход и стълбище откъм ул.“Патриарх Евтимий“. С направените подобрения фактическото положение на двата обекта съответства на документите за собственост.                

При тази фактическа установеност и съобразно приложимите законови разпоредби съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от легитимирано лице в законоустановения срок по чл.149, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Оспорената заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма и от компетентен орган – началникът на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с оглед разпоредбата на чл.54, ал.4 от ЗКИР (Изм. - ДВ, бр.57 от 2016г.), съгласно която измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването й.

Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР (ДВ, бр.49 от 2014г.), непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, а съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на непълноти или грешки. По смисъла на § 1, т.16 от ДР на ЗКИР „непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние. Измененията в КККР се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община, като за извършването им се изработва проект в цифров вид от правоспособно лице по кадастър във формата по чл.12, т.5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор, и с данни от геодезически измервания – чл.51, ал.3, 5 и 6 от ЗКИР.

С Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и класификаторът за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти. Съгласно чл.70, ал.1-3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., в случаите на непълноти или грешки службата по геодезия, картография и кадастър уведомява по реда на АПК заинтересованите лица за започване на административно производство, които могат да правят писмени възражения по проекта в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. След изтичане на този срок, СГКК изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на непълнотата или грешката, като преценява основателността на исканията в заявлението и възраженията на заинтересованите лица. Началникът на СГКК по местонахождение на имота издава заповед за изменение, придружена от скица-проект, когато искането е основателно, и от събраните документи еднозначно се определя местоположението и границите или очертанията на имотите – предмет на проекта. Съобразно чл.75, ал.1 от наредбата, проектът за изменение на КККР се изработва и представя в цифров вид във формата по чл.12, т.5 от ЗКИР и в изискуемото по чл.75, ал.1, т.1-10 от наредбата съдържание. Проектът за изменение на кадастралната карта се проверява и приема от СГКК по местонахождението на имотите по ред, определен с наредбата по чл.50 от ЗКИР – чл.77, ал.1.

В случая началникът на СГКК-Бургас се е произнесъл по заявление с искане за изменение на КККР в производство по реда на чл.54, ал.1, във вр. с чл.51, ал.1, т. 2 ЗКИР, подадено от заинтересованата страна Н.Ф. съобразно правата й на собственост в обхвата на нанесената в одобрената кадастрална карта сграда с идентификатор 57491.502.188.3 в поземлен имот с идентификатор 57491.502.188 по КККР на гр.Поморие. Проектът за изменение на КККР е изработен и представен в предвидения от закона вид и формат от правоспособно лице по кадастъра, в изискуемото по чл.51, ал.5 от ЗКИР и чл.75, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. съдържание. Проектът е проверен и приет от началника на СГКК. Заинтересованите лица са уведомени за започване на административното производство по реда на чл.26, ал.1 от АПК, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., и за възможността да направят възражения в дадения срок. Жалбоподателката е редовно уведомена и в срок е упражнила правото си да възрази срещу проекта. Обратно на твърденията в жалбата възраженията й са обсъдени от административния орган и в мотивите на заповедта са изложени съображения защо се приемат за неоснователни. Същата е мотивирана с посочване на фактическите и правните основания, обусловили нейното издаване.

Правилно е приложен и материалният закон.

Оспорената заповед № 18-9790/19.12.2017г. на началника на СГКК-Бургас, с която е одобрено изменение на КККР на гр.Поморие, състоящо се в нанасяне на нови обекти в кадастралната карта – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1 и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.2, и вписване в кадастралния регистър на собствениците на тези обекти, е издадена на основание чл.54, ал.1 и ал.4, във вр. с чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.55, т.2 и чл.70, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

По делото няма спор и от доказателствата се установява, че се касае за визираната в тези норми хипотеза на непълнота, която следва да бъде отстранена чрез издаване на заповед за изменение на КККР, тъй като е налице обективно несъответствие между отразеното в кадастралната карта и действителното положение към момента на одобряване на същата със заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК.

Съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот № 35, том.І, рег. 69, дело № 42/07.02.1944г. Щ. Янков Щ. е дарил на сина си Я.Щ. Янков двуетажна къща от 85 кв.м. и 209 кв.м. незастроено дворно място, съставляващо парцел Х в кв.24 по плана на гр.Поморие.

Съгласно протокол от 3.07.1958г. по гр.д. № 728/1958г. на Поморийски народен съвет, вписан под № 34, том 1, рег. № 262/04.05.1985г., наследниците на Я.Щ. Янков са извършили делба, въз основа на която синът на наследодателя - Щ. Я.Щ., е получил в дял първи етаж от изградената в имота жилищна сграда и 34.40 кв.м. от избата, а дъщерята на наследодателя - Амалия Я.Щ., е получила в дял втория етаж от къщата със стълбището с вход откъм ул.“Патриарх Евтимий“ и 30 кв.м. от избата, и от друга построена в имота масивна сграда 28.80 кв.м. от към незастроената част на двора от към ул.“Патриарх Евтимий“, празното място от към ул.“Генерал Скобелев“ и останалата част на бетонната плоча.      

Съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот № 101, том.І, дело № 203/06.07.1988г., Щ. Я.Щ. е дарил на сина си Я.Щ. Янков 1/3 ид.ч. от първия жилищен етаж в изградената в имота двуетажна жилищна сграда и избата под него, а съгласно нотариален акт № 231, том І, дело № 416/28.12.1988г. и нотариален акт № 4, том 6, дело № 2435/21.11.1997г., Амалия Я.Щ. е дарила и прехвърлила на дъщеря си Н.Л.Ф. собствеността върху втория жилищен етаж в изградената в имота сграда, заедно със стълбището с вход откъм ул.“Патриарх Евтимий“ и една част от избата. 

Видно от описаните документи, в сградата са съществували два етажа, обособени като самостоятелни жилища, които към момента на изработване на КККР на гр.Поморие, одобрени с влязлата в сила заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, не са били нанесени в картата като самостоятелни обекти на кадастъра и не са били вписани в кадастралния регистър съобразно документите за собственост. Следователно, по отношение на исканите за нанасяне самостоятелни обекти в сградата се установява непълнота в кадастралната карта и регистъра към нея по смисъла на § 1, т.16 от ДР на ЗКИР предвид несъответствието в границите и очертанията на жилищата на двата етажа в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние.

Видно от заключението на вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено, фактическото положение на място отговаря на изготвения от лицензираното лице проект, по който е извършено изменението, и е налице пълно съответствие на описаните в документите за собственост самостоятелни обекти с идентификатори 57491.502.188.3.1 и 57491.502.188.3.2. Ето защо, правилно началникът на СГКК - Бургас е издал оспорената заповед за изменение на КККР, след като от събраните доказателство еднозначно се определят границите и очертанията на двата самостоятелни обекта – предмет на проекта, и те са нанесени съобразно действителното им състояние на място и по документи за собственост.

Съдът намира за неоснователни твърденията на жалбоподателката, че с измененията се засяга пряко правото й на собственост върху общите част от сградата, тъй като неправилно в контурите на самостоятелен обект 57491.502.188.3.2 е включена част от площта на вътрешно стълбище и като прилежаща част към този самостоятелен обект е посочена „покривна тераса“ с площ 26.62 кв.м., каквато на покрива на сграда 57491.502.188.3 няма. Съобразно нотариален акт № 231, том І, дело № 416/28.12.1988г. и нотариален акт № 4, том 6, дело № 2435/21.11.1997г., Амалия Я.Щ. е дарила и прехвърлила на заявителката Н.Ф. собствеността върху втория жилищен етаж в изградената в имота сграда, заедно със стълбището с вход откъм ул.“Патриарх Евтимий“. Видно и от заключението на вещото лице, двете жилища са с отделни самостоятелни входове – до първото от към ул.“Генерал Скобелев“, а до второто с вход и стълбище откъм ул.“Патриарх Евтимий“, като вратата към вътрешното стълбище, завършващо с площадка пред жилището на втория етаж, е затворена трайно от двете страни. Следователно, не се касае за включване в контурите на самостоятелния обект на втория етаж на общи части от сградата. Той отговаря на описанието в документите за собственост и съответства на фактическото положение на място. Относно приобщената като прилежаща част към втория етаж тераса от 26.65 кв.м. вещото лице е категорично, че тя се намира върху покрива на съседната сграда – лятна кухня с идентификатор 57491.502.188.4, т.е. това не е тераса на жилищната сграда с идентификатор 57491.502.188.3, както твърди жалбоподателката, а бетонна плоча, отразена в нотариален акт № 231, том І,  дело № 416/28.12.1988г. и нотариален акт № 4, том 6, дело № 2435/21.11.1997г., която е обособена като тераса на нивото на втория етаж на сградата. Част от нея с площ от 28.80 кв.м. е собственост на Н.Ф. и като такава правилно е вписана като прилежаща част към втория етаж с измерената на място реална площ от 26.65 кв.м.

Неоснователно е и релевираното в жалбата възражение за погрешно вписване в кадастралния регистър на собствениците на жилището на първия етаж. С одобреното изменение са извършени и промени в данните за собственост и собственици в кадастралния регистър. За схема на самостоятелен обект в сградата с идентификатор 57491.502.188.3.1, с площ от 73.25 кв.м., с предназначение жилище, апартамент на първия етаж, са вписани като собственици Щ. Я.Щ. и Я.Щ.Я. въз основа на представените на административния орган документи за собственост – за Щ. Я.Щ. протокол от 3.07.1958г. по гр.д. № 728/1958г. на Поморийски народен съвет, вписан под № 34, том 1, рег. № 262 от 4.05.1985г., без данни за идеални части, и за Я.Щ.Я. нотариален акт № 101, том 1, дело № 203 от 6.07.1988г., издаден от Районен съд-Поморие, 1/3 ид.ч. от 84 кв.м. от правото на собственост. Макар жалбоподателката да е наследник на починалия Щ. Я.Щ. заедно с брат си Я.Щ.Я., правилно същата не е вписана в кадастралния регистър като съсобственик на този самостоятелен обект в сградата, тъй като не е представила документ, легитимиращ я като собственик на идеални части от първи жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.3.1. Правата й на собственост по отношение на този обект не се нарушават, тъй като вписването е извършено на общия наследодател Щ. Я.Щ. въз основа на документа за собственост от 1958г. В случая не е налице и спор за материално право, преди разрешаването на който е недопустимо изменението на КККР, тъй като Д.Н. не се легитимира като собственик на идеални части от двата самостоятелни обекта и не се установява да е налице конкуренция на титули за собственост, която да е индиция на наличие на спор за материално право.

По изложените мотиви съдът приема, че не са налице основанията по чл.146 АПК за отмяна на оспорения административен акт, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

При този изхода на спора и предвид своевременно направеното от заинтересованата страна Н.Л.Ф. искане за присъждане на разноските по делото, съдът намира, че на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да й заплати сумата от 800 лв., представляваща направени по делото разноски, от които 200 лв. възнаграждение на вещото лице, изготвило заключение по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, и 600 лв. договорено и платено в брой адвокатско възнаграждение съгласно представен договор за правна защита и съдействие сер. В № 0000068815.

Съдът не присъжда разноски в полза на заинтересованите страни Я.Щ.Я. и М.Г.Я. поради липса на представени документи, удостоверяващи направени от тях съдебно-деловодни разноски.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Щ.Н. с адрес: ***, против заповед № 18-9790 от 19.12.2017г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър в частта, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Поморие, състоящо се в нанасяне на нови обекти в кадастралната карта – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1 с площ по документ 73.25 кв.м. и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.2 с площ по документи 93.44 кв.м., и вписване в кадастралния регистър като собственици на самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.3.1 – Щ. Я.Щ. и Я.Щ.Я., а като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.188.3.2 – Н.Л.Ф..

ОСЪЖДА Д.Щ.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Н.Л.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 800 лв. (осемстотин лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                      

           

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: