ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 138 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Щ.Н., редовно уведомена, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Л.Ф., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Щ.Я., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо вх. № 3970/05.04.2018 г. от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, с което заявява, че в административната преписка по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, по която е издадена процесната заповед, не е представян документ „нотариален акт № 34/04.05.1985 г.“ Описаният в обжалваната заповед  като „Други № 34, том 1, рег. 262 от 04.05.1985 г., издаден от Поморийския народен съд“ представлява Протокол от 03.07.1958 г. по гр. дело № 728/1958 г. на Поморийския народен съд, вписан под № 34, том 1, рег. 262 от 04.05.1985 г., който е представен на Административен съд – гр. Бургас с писмо изх. № 27-19/25.01.2018 г. на СГКК – гр. Бургас под т. 41. Копие от същия е приложен към писмото.

 

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете четливо и заверено от мен цветно копие на този протокол. По-добро от това не мога да представя.

АДВОКАТ В.: Моля да приемете представените документи.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника копие на Протокол от 03.07.1958 г. по гр. дело № 728/1958 г. на Поморийския народен съд, вписан под № 34, том 1, рег. 262 от 04.05.1985 г., както и представеното от адвокат П. в днешно съдебно заседание цветно копие от същия протокол.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

М.П.М. – *** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ В.: Само да ми поясните във връзка с това, което сте записали, че до терасата има достъп и от двата самостоятелни обекта, от кои самостоятелни обекти имате предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: От процесните обекти имам предвид.

При първия малко с по-сложна връзка, но въпреки всичко той си има самостоятелен достъп от жилището.

Искам да направя едно пояснение. Понеже в заключението съм използвал оригиналната версия от изготвената кадастрална карта, където всички сгради са посочени, в новата версия, която е последната, има само две сгради – № 3 и № 8, и няма как да поясня върху коя от тези сгради по кой начин е поставена покривната тераса, затова съм използвал старата версия на кадастралната карта, където са на разположение всички сгради на имота от 1 до 4.

АДВОКАТ В.: В тази връзка искам да попитам, всъщност тази покривна тераса, която сте описали, тя в момента встъпва в сграда 8, а не в сграда 3?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Встъпва върху сграда 8, в югозападната част на сграда 8, както е на скицата на стр. 50 от делото, а това е бившата лятна кухня – сградата под терасата.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси. Мисля, че уточнението е коректно.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза при възнаграждение в размер на 400 лева, платимо от внесените от жалбоподателя и заинтересованата страна Н.Л.Ф. предварителни депозити за изготвянето й.

 

СТРАНИТЕ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да оставите без уважение жалбата, като приемете същата за неоснователна.

Моля да ми бъде предоставена възможност в писмен вид да изложа подробни съображения по спора.

Основанието, въз основа на което е издадена процесната заповед изисква документите за собственост на страните да съответстват на изменението на кадастралната карта. В случая се установи безспорно от документите за собственост на моята доверителка, че допуснатото от кадастъра изменение съответства на документите й за собственост, които са представени по делото. Ще изложа подробни съображения в писмени бележки.

Моля да присъдите разноските на доверителката ми в размер на 600 лева за адвокатски хонорар и 200 лева за възнаграждение на вещото лице.

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите съдебно решение, с което жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана и потвърдите оспорваната заповед, която считаме за правилна и законосъобразна. Установи се от приложените по делото доказателства, включително и експертизата, че извършеното изменение, състоящо се в нанасянето на самостоятелни обекти в сграда 3 съответства както на документите за собственост на страните, така и на реалното фактическо състояние на място по отношение на тези обекти. Ерго, по никакъв начин правата и интересите на жалбоподателката не се засягат.

Аз ще моля да ми дадете възможност също да представя писмена защита в подходящ срок с подробно основаване на твърденията ни, както ще моля да присъдите на доверителите ми направените от тях разноски в производството.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: