ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 138 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Щ.Н., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат О., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно. Представя договор за правна защита и съдействие.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Л.Ф., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Щ.Я., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат П. – довереник на заинтересованата страна Н.Л.Ф., с която не се противопоставя по хода на делото и изразява становище по същество на спора. Към молбата е приложено адвокатско пълномощно.

Съдът предоставя екземпляри от молбата на адвокат О. и адвокат В..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.Щ.Н. против Заповед № 18-9790/19.12.2017 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрена със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изразяващо се в:

Нанасяне на нови обекти в КККР:

-                     Схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1, собственост на Щ. Я.Щ.;

-                     Схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор  57491.502.188.3.2, собственост на Н.Л.Ф..

Промени в данните за собственост и собственици за:

-                     Сграда с идентификатор 57491.502.188.3, собственост на К. Г.Щ.;

-                     Схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.188.3.1, собственост на Щ. Я.Щ.;

-                     Схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор  57491.502.188.3.2, собственост на н.Л. Ф.,

с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените с нея доказателствени искания. Моля да се произнесете по искането за експертиза.

АДВОКАТ В.: От името на моите доверители оспорвам жабата на всички изложени в нея основания за неправилност и  незаконосъобразност на атакувания административен акт, като считаме последния за правилен и законосъобразен. Изменението касае нанасянето на два самостоятелни обекта в сграда с идентификатор 57491.502.188.3, а именно  жилището на първия етаж и жилището на втория етаж, ведно с прилежащите към тях части, като считаме, че изменението е съобразено с фактическото положение на място относно наличието на тези два обекта, както и с документите за собственост, които са представени и се намират в административната преписка.

Не възразявам да приемете доказателствата, които са представени заедно с жалбата. Не възразявам да приемете и цялата административна преписка.

По принцип не възразяваме за допускането на съдебно-техническа експертиза със задачите, както са формулирани в жалбата, като считам, че всъщност фактологията на спора не е тази, а именно наличието на два самостоятелни обекта.

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата. Поддържам писмените се възражения в точки 1, 2 и 3 в молбата, като за разлика от колегата В. считам, че експертиза не следва да бъде допускана във вида, в който е искана, защото с тази експертиза, не мога да разбера, жалбоподателят се стреми да докаже наличие на някакъв спор, но не касае жилището на моята доверителка. Конкретно обект № 2  в сграда № 3 е правилно нанесен в съответствие с документите за собственост на доверителката ми, които се съдържат в административната преписка, представена пред Вас, но в случай, че допуснете експертиза, моля да ми бъде дадена възможност да конкретизирам задачи, касаещи обекта на доверителката ми.

АДВОКАТ О.: С оглед на селектиране спорното от безспорното, заявявам, че не спорим, че има два самостоятелни обекта – жилища в сградата. Много ясно в жалбата сме посочили кое смятаме за неправилно нанесено. Твърдим, че не може да бъде нанесено вътрешно стълбище като част от единия от обектите, тъй като то е обща част. Стълбища, покриви, тераси на покриви не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки. Точно защото твърдим, че в случая тераса на покрива няма, то абсолютно незаконосъобразно на обект на втория етаж е описана покривна тераса с площ 26,65 кв. м. Няма такава тераса на покрива, още по-малко говорим за прилежаща площ към обект на втори етаж и няма друг вариант да установим това освен искането за съдебно-техническа експертиза, която в подобни дела е обичайно доказателствено средство. Би било странно ако не бъде допусната.

АДВОКАТ П.: Входовете са два, затова стълбището е нанесено и е описано в документите. Аналогично е положението и с т. нар. „покривна тераса“. Няма покривна тераса, така е описано в нотариалния акт.

Относно възраженията за етажна собственост, това са два входа. Друг вход осигурява достъпа към първия етаж.

АДВОКАТ В.: Аз считам, че по друг начин трябва да се формулират задачите.

 

Съдът на основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника и на лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, че те трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

По доказателствата, като намери, че следва да приеме представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в същата, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 46-48 от делото.

 

Съдът, като намери, че следва да уважи доказателственото искане на адвокат О. за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото и да предостави възможност на останалите страни да поставят допълнителни въпроси към експертизата, което заключение съдът ще цени наред с всички установени факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да даде отговор на поставените в жалбата до съда в част „По доказателствата“, т. В, въпроси, след представяне по делото на документ за внесен от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й в размер на 200 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.М..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощниците на заинтересованите страни да поставят допълнителни въпроси към експертизата в писмен вид, с препис за останалите страни.

 

АДВОКАТ О.: Държа и да се уважи искането ми по т.1, Б в част „По доказателствата“, да се изиска от административния орган цитирания в обжалваната заповед нотариален акт № 34, том І, рег.262/04.05.1985, записан като основание за вписването на починалия през 1985 г. Щ. Я.Щ. като съсобственик на новонанесения  с.о.с 57491.502188.3.1.

АДВОКАТ В.: Заявявам, че този документ е представен с административната преписка. Намира се на л. 100 от делото, представлява протокол за делба, вписан с № 34, том І, рег. 262 от 04.05.1985 г. Той е представен от молителката и в обжалваната заповед е записан не нотариален акт, а „Други № 34, том. І рег. 262 от 04.05.1985 г.“

АДВОКАТ П.: Това е протокол от съдебна спогодба, която е сключена през 1958 г. и  вписана през 1985 г. В заповедта тази спогодба е описана като „Други  № 34, том І, рег. 262/04.05.1985 г. В скица-проект № 15-490865 е вписана по същия начин „Други“. Колегата изисква да се представи нотариален акт, естествено, че кадастърът ще каже, че няма такъв нотариален акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да задължи ответника да представи този документ или да заяви представения от него с административната преписка протокол от 03.07.1958 г., който е вписан с вх. рег. № 262/04.05.1985 г. под № 34 съставлява ли цитираният в оспорената заповед нотариален акт № 34 от 04.05.1985 г.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 20-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в четлив вид нотариален акт № 34/04.05.1985 г. или да заяви дали представения от него протокол от 03.07.1958 г. с вх. рег. № 262 от 04.05.1985 г. под № 34 съставлява този нотариален акт, цитиран в оспорената заповед, като представи протокола в четлив вид.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на ответника за изпълнението им в дадения срок.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание и за изготвяне на заключението след представяне на документ за внесен от жалбоподателя предварителен депозит за изготвяне на експертното заключение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: