Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  450/14.03.2016 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на десети март две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар С.Х. и прокурор Галя Маринова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 138/2016 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от кмета на Община Айтос против решение № 208/30.11.2015 година по н.а.х.д. № 398/2015 година на Районен съд – Айтос (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-198/31.07.2015 година на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (НП).

С НП, за нарушение на чл.62 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки отм. (ЗОП), на основание чл.131а ал.1 от ЗОП, на В.И.Е. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението на РС, като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и при неправилно приложение на материалния закон.

Иска отмяна на решението на РС и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП В.И.Е. е наказан за това, че в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП, вр. с чл.38, ал.1 от ЗМСМА е нарушил ЗОП, като без правно основание за това не е освободил в законоустановения срок по чл. 61 ал.1 т.1 от ЗОП (отм.), внесена гаранция в размер на 20 000 лева от отстранен участник („пътно поддържане - Сливен“ ЕООД) в процедура по възлагане на обществена поръчка.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че не са налице допуснати нарушения  при съставяне на АУАН и издаденото НП. Съдът е приел за установено, че съгласно словесното описание и посочената правна квалификация, жалбоподателят Е. е санкциониран за неизпълнение на задължение, вменено му в качеството на възложител на обществена поръчка. Съдът е намерил, че субект на задължението по чл.62 ал.1 т.2 от ЗОП и съответно на санкциониране при неизпълнението му е кмета на Община Айтос.

Този извод на РС е неправилен.

В конкретната процедура по възлагане на обществена поръчка кметът на общината не е „възложител“ по смисъла на ЗОП (отм.). Такъв субект е самата Община Айтос, видно от решение № 12 – 00 – 76830.04.2014 година (лист 15 – 19 от н.а.х.д. № 398/2015 година), от името на която – като представляващ – се е подписал кмета Е..

Съгласно чл.8 ал.3 от ЗОП, когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. В ал.2 е регламентирано, че възложителите и упълномощените от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Без съмнение кметът на общината е лице по чл.8 ал.3 от ЗОП, защото представлява общината по силата на закона, а последната е юридическо лице съгласно чл.14 от ЗМСМА.

Неправилно РС е приел, че административнонаказателната отговорност на В.Е. е ангажирана за описаното в НП нарушение, като в мотивите на решението е посочено, че същият има качеството на „възложител“ на обществени поръчки по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП (отм.). Такова качество кмет на съответна община, не притежава от отменения закон. В случая възложител на обществената поръчка е Община Айтос, което е посочено и в решение на АОП и обявлението за обществена поръчка. Санкционираното лице Е. би могъл да бъде субект на конкретното нарушение само в качеството си на лице по смисъла на чл.8 ал.3 от ЗОП. Неправилно наказващият орган му е придал качеството на възложител, позовавайки се на чл.7 т.1 от ЗОП, съгласно която норма възложители на обществени поръчки са: органите на държавна власт, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт, като физическите лице, възложители са изчерпателно посочени: Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, тоест лица измежду които кметът на общината не попада.

Установената незаконосъобразност на НП е основание за неговата отмяна. Извършената правна квалификация от АНО по разпоредбите на ЗОП (отм.) не съответства на фактическата обстановка по извършване на нарушението.

С оглед изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение следва да бъде отменено, а вместо него – да бъде поставено друго, с което НП да се отмени. Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 208/30.11.2015 година по н.а.х.д. № 398/2015 година на Районен съд – Айтос.

Вместо него постановява

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-198/31.07.2015 година на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: