Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 558                  Година 23.03.2015               Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 138 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано е по жалба на „Атиа резорт“ ЕАД, ***, представлявано от Х. К. Ф. В. против отказ обективиран в уведомление № 20-58712-07.11.2014г. на Началника на СГКК гр.Бургас да се извърши поисканото изменение на кадастралната карта и регистъра към нея на гр.Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.831.1013 и въвеждане на пет нови поземлени имота, предмет на заявление вх.№ 01-117607-03.06.2014г.. В жалбата се прави искане да се отмени оспорения отказ и да се дадат задължителни указания на административния орган по тълкуването и прилагането на закона, както и да се присъдят направените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът – Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена и да му се присъдят направените по делото разноски.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.54, ал.2 от ЗКИР, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заявление вх.№ 01-117607-03.06.2014г. (л.18 от делото) до началника на СГКК-Бургас е поискано от жалбоподателя изменение на КККР по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.831.1013. Към заявлението е приложен проект за промяна на кадастралната карта, нотариален акт, пълномощно, документ за платена такса, скица на имот с идентификатор 07079.831.101 и удостоверение от СГКК гр.Бургас.

С уведомление № 20-58712-07.11.2014г.(л.16 от делото) на Началника на СГКК гр.Бургас изпратено до жалбоподателя е отказано въвеждането на пет нови поземлени имота и създаване на нови обекти на кадастъра.

Това уведомление е изпратено по пощата, като е върнато с отбелязване „непотърсено“ (л.14 от делото). След връщане на писмото уведомлението е сканирано и изпратено по електронен път на 17.11.2014г.(л.15 от делото), като по делото липсват доказателства то да е получено от дружеството-жалбоподател. 

Постановеният отказ е обжалван с жалба вх.№ 06-720/19.12.2014г. (л.4-5 от делото), изпратена по пощата на 16.12.2014г., видно от приложеното копие на пощенския плик (л.10 от делото).

Жалбата е процесуално допустима, тъй като по делото липсват доказателства жалбоподателят да е уведомен за постановения отказ. Изпратеното до него писмо е върнато с отбелязване „непотърсено“, а по отношение на съобщението изпратено по интернет липсва както потвърждаване на неговото получаване от страна на дружеството, така и доказателства за активиране на електронната препратка.

Въпреки изложеното, дори и да се приеме, че дружеството е редовно уведомена на датата на изпращане на електронното съобщение, то жалбата също не е просрочена. Видно от обжалвания отказ в него не се съдържа информация в какъв срок и пред кой орган същият може да бъде обжалван, а съгласно чл.140, ал.1 от АПК, когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответният срок за обжалване по този дял се удължава на два месеца. В случая, електронното съобщение е изпратено на 17.11.2014г. и срока по чл.140, ал. 1 от АПК изтича на 17.01.2015година, а сезиращата съда жалба е изпратена на 16.12.2014г.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно Чл.51, ал.1 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: 1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри и 2. непълноти или грешки.

Исканото от жалбоподателя изменение е мотивирано с несъответствие между реално съществуващия релеф на земната повърхност и несъответствие в границите на поземления имот, собственост на дружеството, като се твърди, че е налице непълнота и грешка в КККР на гр.Бургас.

В случая не е налице непълнота или грешка в КККР на гр.Бургас, която да подлежи на отстраняване по реда на чл.54 от ЗКИР. Съгласно даденото от законодателя легално определение в § 1, т.16 от ДР на ЗКИР "непълноти или грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. От жалбоподателя не се твърди, че са допуснати непълноти или грешки при одобряване на КККР, като видно от подаденото до административния орган заявление, с него се иска отразяване на настъпили промени в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, тоест иска се изменение на КККР, което подлежи на разглеждане по реда на чл.53 от ЗКИР и е основание за изменение на КККР по чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР – при възникване на нови или при промяна на данните подлежащи на записване.

От жалбоподателя се иска разделянето на съществуващия имот и обособяване на пет нови имота, като твърди, че по този начин се изравнява северната граница на имота, като от съществуващия имот се изключват скосяванията и свличането на земна маса, видно от изявлението на процесуалния му представител в проведеното на 24.02.2015г. открито съдебно заседание.

Така направеното искане е неоснователно с оглед разпоредбата на чл.51, ал.7 от ЗКИР, съгласно която преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра, освен в предвидените в закон случаи.

В нормата на чл.57 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) е определено в какво се състои дейността по поддържане на кадастралната карта и кадастралния регистър, като искането на жалбоподателя може да се квалифицира, като такова по т.1, а именно - делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти.

Съгласно чл.60, ал.1 от Наредба № 3, скицата проект за делба или разделяне на поземлен имот (обособяване на реално определена част от поземлен имот), за промяна на граници между съседни поземлени имоти, както и за прилагане на подробен устройствен (градоустройствен) план, се изработва съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК. Съгласно ал.2, при делбата и разделянето се спазват изискванията за минимални размери и площи на поземлените имоти: 1. в урбанизирани територии - съгласно чл. 19 и чл. 200, ал. 2 ЗУТ;

В случая жалбоподателя иска да раздели притежавания от него урегулиран поземлен имот на шест части, като с представения проект се обособяват пет нови урегулирани поземлени имота, без преди това да е извършено процедурата по тяхното урегулиране и без да е спазен предвидения за това ред в Закона за устройство на територията.

В представения проект, предназначението на новообразуваните имоти е определено от жалбоподателя – За курортен хотел, почивен дом, а съгласно чл.18 от ЗУТ, това следва да се определи с урегулирането на имотите, а не с разделянето. Също така, видно от представения проект за изменение на кадастралния регистър, новообразуваните имоти с идентификатори 07079.831.134, 07079.831.135, 07079.831.136, 07079.831.137 и 07079.831.1348, са с площ от 139 кв.м., 57 кв.м., 28 кв.м., 61 кв.м. и 470 кв.м., тоест площта на четири от тях не отговоря на нито едно от изискванията на чл.19, ал.1 от ЗУТ. Тези имоти нямат и никакво лице в противоречие с изискванията на чл.14, ал.4 и чл.19, ал.1 от ЗУТ, съгласно които урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк и минималното предвидено лице на имотите следва да е 12 м..

С оглед на изложеното и след като в случая не е проведена процедура по урегулиране на новообразуваните имоти и те не отговарят на изискванията на чл.19, ал.1 от ЗУТ, за лице и площ, правилно от ответника е отказано исканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, въз основа на представената скица-проект и жалбата на „Атия резорт“ ЕАД е неоснователна.

Съгласно чл.143, ал.4 от АПК когато съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв. По делото се съдържат доказателства за направените от ответника разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева, която сума  жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати на ответника.

 Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, предл.пето от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Атиа резорт“ ЕАД, ***, представлявано от Х. К. Ф. В. против отказ обективиран в уведомление № 20-58712-07.11.2014г. на Началника на СГКК гр.Бургас, да се извърши поисканото изменение на кадастралната карта и регистъра към нея на гр.Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.831.1013, състоящо се във въвеждане на пет нови поземлени имота, предмет на заявление вх.№ 01-117607-03.06.2014г..

ОСЪЖДА „Атиа резорт“ ЕАД, ***, представлявано от Х. К. Ф. В. да заплатят в полза на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 600 лева (шестотин лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: