ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 138 описа за 2015година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Атиа резорт” ЕАД, редовно призован, се явява адвокат Ц., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Бургас, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Ц.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да не се дава ход на делото. Жалбата е просрочена, тъй като на адреса на управление на дружеството не са получавани известията изпратени от ответника, а дружеството е уведомено с e-mail получен на 17.11.2014година, доказателство за което е приложено по делото. Жалбата е подадена месец по-късно на 19.12.2014година и е просрочена. При условията на евентуалност, ако дадете ход на делото, считам жалбата за неоснователна.

 

АДВОКАТ Ц.: Оспорвам уведомяването на 17.11.2014година, същото не е по надлежния ред и няма доказателства, че е пристигнало до управителя на представляваното от мен дружеството, поради което жалбата не е просрочена и моля да се даде ход.

 

Съдът счита, че жалбата  не е просрочена,  доколкото в обжалвания отказ не е посочен в какъв срок и пред кой орган същия може да бъде обжалван, а съгласно чл.140, ал.1 от АПК, когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответният срок за обжалване по този дял се удължава на два месеца. В случая, дори да се приеме че жалбоподателят е редовно уведомен на 17.11.2014година, срокът по чл.140, ал. 1 от АПК изтича на 17.01.2015година, а жалбата по настоящото производство е входирана  на 19.12.2014година, поради което същата не е просрочена.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Атиа резорт”ЕАД против отказ обективиран в уведомление изх.№20-58712/07.11.2014година на началника на СГКК-Бургас, с който е отказано изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на промяна на границите на ПИ с идентификатор 07079.831.101 и въвеждане на пет нови поземлени имоти.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

Нашето искане за изменение на Кадастралната карта е във връзка с ерозионни процеси и разминаване на съществуващите граници на имота. Изготвен е проект от лицензирано лице, от който са видни настъпилите промени от тези ерозионни процеси и въз основа на този проект сме поискали извършване на съответните промени. По този начин площта на имота се намалява, като исканата промяна не засяга други имоти, а засяга само нашия имот.

За да е равна границата на имота, геодезистът е направил пет имота който да изключат скосяванията и свличането на земни маси от имота. Представям цветни скици-проекти, макар и да са представени от органа по делото, неговите са черно-бели. От тези копия е видно, че с червен цвят са посочени петте новообразувани имоти, които са част от първоначално съществуващия имот. Това е на скица-проект. На другата схема са отразени съществуващите на място ерозионни процеси. Нашата цел е имотът да се изравни и тези свличания да не влизат в имота.

Нямаме други доказателствени искания. Спорът е правен.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената от органа административна преписка. Нямам други доказателствени искания. Да се приемат днес представените цветни копия от жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ц.: Моля да уважите жалбата на моя доверител като постановите съдебен акт, с който да отмените изричния отказ на ответника и му дадете изрични указания по тълкуването и прилагането на закона по поисканата от нас промяна.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, съобразно списък за разноските, който представям.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите без уважение подадената жалба, като неоснователна.

Моля да присъдите в полза на ответника направените разноски в размер на адвокатското възнаграждение, съобразно  договора за правна помощ приложен по делото.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направеното искане и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: