ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети март                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 138 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митническо бюро „НХК”, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА НАП – гр. София, редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение № 2091/15.10.2009 година на Началника на Митническо бюро "НХК" – гр. Бургас

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране производството по делото, поради наличието на преюдициално запитване до Съда на Европейски общности в Люксембург.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените със същата доказателства.

Представям превод на документите, които са на чужд език и са относими към процесната доставка на нефт.

Поддържам молбата за спиране на производството.

В представената писмена молба е заложена подробна обосновка в подкрепа на твърдението, че решението на Съда на Европейските общности по дело № С-546/09 година ще има значение за правилното решаване на настоящия спор в частта относно задължението за заплащане на лихва върху допълнително определения с обжалвания акт размер на ДДС.

Моля на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във вр. с чл. 144 от АПК да постановите спиране на настоящото производство до постановяване на решение на Съда на Европейските общности по дело № С-546/09 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  К.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените писмени доказателства.

По отношение искането за спиране предоставям на съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се приемат като доказателства по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание съдебно заседание  писмени доказателства.

 

По направеното искане за спиране на производството по настоящото дело до произнасяне на Съда на Европейските общности по направеното преюдициално запитване по административно дело № 6077/2009 година по описа на Върховен административен съд, съдът счита същото за неоснователно поради следните съображения:

На първо място, предметът на настоящото производство не е напълно идентичен  с предмета на административно дело № 6077/2009 година по описа на Върховен административен съд, в което се обжалва решение, постановено по реда на чл. 221 от Закона за митниците, в частта, в която са определени дължимите лихви върху допълнително определеното митническо задължение и по-точно началния момент, от който същите са дължими. Същевременно в настоящото производство предмет на обжалване са допълнително определеното задължение за ДДС по ЕАД 1005/4-667/21112006, ведно със съответните лихви. Също така, в случая така отправеното преюдициално запитване не би могло да се приеме като основание по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК за спиране на производството по настоящото дело.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по административно дело № 138/2010 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи цялата административна преписка по издаване на процесното решение, включително и изготвената докладна записка за извършения последващ контрол.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.05.2010 година от 11:25 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: